Sökning: "Nursing homes"

Visar resultat 1 - 5 av 443 uppsatser innehållade orden Nursing homes.

 1. 1. Offentlig konst inom vård- och omsorgsboenden - En undersökning om äldres delaktighet vid val av konst på vård- och omsorgsboenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Josefine Elna Karlsson; Lina Von Tell; Sandra Rönnberg; [2023-05-29]
  Nyckelord :Ageism; Nursing homes; Public Art; Decision-making; Participation;

  Sammanfattning : Since 2013, Gothenburg's Art unit has been given responsibility for all art in the city's nursing homes, they are a part of the public administration. Gothenburg Art describes in an article published in 2014 that, according to their mission, art should simulate and evoke discussion among the elderly. LÄS MER

 2. 2. ”Jag förutsätter att personalen jobbar utefter sin bästa förmåga” : En metodkombinationsstudie om hur omsorgspersonal och enhetschefer resonerar kring komplexa omsorgssituationer där vanvård och försummelse förekommer inom ordinärt boende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Grännö Lundmark; Johanna Robertsdotter; [2023]
  Nyckelord :Social work; home care services; neglect; ageism; knownledge; Socialt arbete; ordinärt boende; vanvård och försummelse; ålderism; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning utförd inom särskilda boenden har visat att det är ett förekommande problem att äldre utsätts för vanvård och försummelse utförd av personal. Forskning om vanvård och försummelse inom ordinärt boende i svensk kontext är bristfällig. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad vid hörselnedsättning : En allmän litteraturöversikt ur vårdpersonalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Magdalena Marta Witek; [2023]
  Nyckelord :Callista Roy; hearing loss; nurse; nursing care; nursing home; nursing staff; Callista Roy; Hörselnedsättning; omvårdnad; sjuksköterska; vård- och omsorgsboende; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre med hörselnedsättning är sårbara i dagens samhälle, även inom vård- och omsorgsboenden. Hörselnedsättning bland äldre upplevs problematisk och kan leda till komplexa situationer i vardagen. Vårdpersonal bär ansvar för omvårdnad av alla människor, oberoende tillstånd. LÄS MER

 4. 4. Äldres ensamhet och gemenskap på servicehus : -Hur flytt från ordinärt boende till servicehus påverkar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johan Hansson; [2023]
  Nyckelord :Social work; elder; community; nursing homes; Socialt arbete; Äldre; Ensamhet; Gemenskap; Servicehus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The Person-centered Care Climate among nursing home residents : A questionnaire study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Shuang Hu; Mengyao Tong; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Person-centered care could improve the quality of life of older people innursing homes.Aim: The aim of this study was to investigate the perspectives of person-centered careclimate among older people living in nursing homes. LÄS MER