Sökning: "Nursing rooms"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Nursing rooms.

 1. 1. Personcentrerad omvårdnad i en vårdmiljö bestående av enkelsalar och flerbäddssalar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanne Bengtsson; Linda Brorsson; [2021]
  Nyckelord :environment; nurses’ experiences; person centered care; shared room; single room; enkelsal; flerbäddssal; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterskors erfarenhet; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Egenskaperna i en vårdmiljö påverkar patienterna som vårdas i den och ärdärför något som sjuksköterskan måste reflektera över. För att kunna erbjuda enhögkvalitativ personcentrerad vård behöver sjuksköterskors tidigare erfarenheteravseende vård i de olika salstyperna belysas. LÄS MER

 2. 2. Miljöanpassning för personer med demenssjukdom. : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Maria Holm; Therese Larsson; [2021]
  Nyckelord :Dementia; environment; health; nursing staff; person-centered care; Demenssjukdom; hälsa; miljö; omvårdnadspersonal; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Miljöanpassning för personer med demenssjukdom kan innefatta både den fysiska miljön inomhus och utomhus, men också den psykosociala miljön som skapas i de olika fysiska rummen. Personer med demenssjukdom kan uppleva både fysiska och psykiska symtom på ohälsa och genom förändringar i miljön på ett särskilt boende kan omvårdnadspersonalen öka känslan av välmående hos personer som är sjuka i demens. LÄS MER

 3. 3. Att vårda svårt sjuka eller skadade prehospitalt på landsbygden : Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Englund; Ulrika Karlqvist; [2020]
  Nyckelord :Out of hospital care; rural areas; nursing; experiences; critical illness; Ambulanssjukvård; glesbygd; omvårdnad; upplevelser; kritiska tillstånd;

  Sammanfattning : Introduktion: Den senaste tidens medicinska utveckling har medfört en centralisering av akutmottagningar och sjukhus med specialistsjukvård. Det betyder fler och längre ambulanstransporter som i sin tur ställer högre krav på den prehospitala personalen. LÄS MER

 4. 4. Preceptors' and nursing students’ experiences of using peer learning in Primary Health Care settings : A qualitative study.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Taghrid Jassim; [2020]
  Nyckelord :Learning environment; Peer learning; Physical environment; Primary Health Care; Structured learning activities.;

  Sammanfattning : Background: There is a need for students to integrate theory with practice and there is an ongoing search for the best learning and teaching models in Primary Health Care settings. The aim of this study was to explore preceptors' and nursing students’ experiences of using peer learning during clinical practice in Primary Health Care. LÄS MER

 5. 5. Hur patienter i livets slutskede upplever omvårdnaden på sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sandra Asplund; Annina Riskula; [2020]
  Nyckelord :Nursing care; Palliative care; Patient Satisfaction; Hospital; Inpatients; Omvårdnad; Palliativ vård; Patienttillfredsställelse; Sjukhus; Sjukhuspatienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: När det konstaterats att livsförlängande behandling inte längre är meningsfullt övergår vårdandet till den senare fasen, livets slutskede. Livets slutskede innebär att döden är ofrånkomlig inom en snar framtid och målet med behandling är då att lindra lidande. LÄS MER