Sökning: "Nursing students"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade orden Nursing students.

 1. 1. "Jämlik vård för alla" - eller? : En kvalitativ studie om diskriminering av transpersoner inom den svenska hälso- och sjukvården.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Maja Väpnare; [2021]
  Nyckelord :Discrimination; Transgender people; Nursing students; Health care; Sweden.; Diskriminering; transpersoner; normer; sjuksköterskestudenter; hälso- och sjukvård.;

  Sammanfattning : Transgender people still face various types of discrimination, threat and violence on a global level. Even though the work against this societal problem proceeds in Sweden, studies have shown that transgender people often feel disrespected and discriminated within the health care context. LÄS MER

 2. 2. Patientsäkerhet utifrån ett sjuksköterskeperspektiv : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Molly Axelsson; Sandra Kåberg; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; patientsäker; prioriteringar; samarbete;

  Sammanfattning : Background: Patients' recovery is affected by quality of care, patient safety, patient participation and greater visibility among healthcare professionals. Healthcare professionals believe that there are difficulties in how patient safety work should be applied. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att handleda studenter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ilirjana Sefa; Elin Karlström; [2021]
  Nyckelord :experience; literature review; nurse; preceptorship; student; handledning; litteraturöversikt; sjuksköterska; student; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har en viktig roll vid handledning av sjuksköterskestudenter, då studenter självständigt ska kunna ge en god omvårdnad i deras framtida yrkesroll. För att handledningen ska kunna bli optimal, behövs kunskap om hur sjuksköterskor upplever rollen som handledare för studenter. LÄS MER

 4. 4. Manliga sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnliga patienter. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Kalid Ahmed; Rami Sleiman; [2021]
  Nyckelord :experiences; female patient; male nurse; male nurse student; nursing; qualitative literature study; kvinnlig patient; kvalitativ litteraturstudie; manlig sjuksköterska; manlig sjuksköterska student; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare genomförd forskning visar att kvinnliga patienter kan känna sig obekväma då omvårdnaden utövas av manliga sjuksköterskor. Troliga förklaringar till detta är den manliga sjuksköterskans särställning som minoritet i hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad omvårdnad i en vårdmiljö bestående av enkelsalar och flerbäddssalar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanne Bengtsson; Linda Brorsson; [2021]
  Nyckelord :environment; nurses’ experiences; person centered care; shared room; single room; enkelsal; flerbäddssal; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterskors erfarenhet; vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Egenskaperna i en vårdmiljö påverkar patienterna som vårdas i den och ärdärför något som sjuksköterskan måste reflektera över. För att kunna erbjuda enhögkvalitativ personcentrerad vård behöver sjuksköterskors tidigare erfarenheteravseende vård i de olika salstyperna belysas. LÄS MER