Sökning: "Ny pragmatism"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ny pragmatism.

 1. 1. En generisk verktygslåda för kvalitetsarbete i kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Eleonora Brink; [2018]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Cornerstones; Generic Toolbox; Kanban; Municipality; PDSA; SIQ; TQM; Vision; Balanced Scorecard; delaktighet; generisk verktygslåda; granskningsrapporter; hörnsten; kanban; kommun; kvalitet; mål; PDSA; SIQ; vision;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to identify a generic toolbox for a Swedish municipality's quality work. To do so, the report examines two things. First of all, how a generic toolbox can be designed for a municipality's quality work, and, secondly, how a municipality can strengthen its work with quality. LÄS MER

 2. 2. En pragmatisk diskursanalys av ämnet programmering

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Kristina von Hausswolff; [2012]
  Nyckelord :Pragmatism; poststrukturalism; diskursanalys; programmeringsundervisning;

  Sammanfattning : Trots att datavetenskap är en relativt ny vetenskap ligger den till grund för mycket av denteknik som idag finns invävd i våra vardagsliv. En central del av datavetenskapen ärprogrammering, att skriva instruktioner i ett programmeringsspråk och på så sätt styramaskinen. Inom många yrken idag krävs det programmeringskompetens. LÄS MER

 3. 3. John Deweys filosofi : En tolkning av John Deweys pedagogiska filosofi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Max Joakim Mouritzen Jensen; [2006]
  Nyckelord :Dewey; pragmatism; sanningsteori; utbildningens demokratifunktion; mänsklig verksamhet; kunskap;

  Sammanfattning : John Dewey föddes år 1859, samma år som Charles Darwin bröt ny mark för människan genom sin Theory of Species. Genom Darwin skulle grunden för det kollektiva mänskliga tänkandet och förståelsen av oss själva aldrig förbli detsamma. LÄS MER

 4. 4. Förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap : en studie utifrån ett pragmatiskt fenomenologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Jenny Larsen; [2003]
  Nyckelord :Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dagens kunskapssyn är fortfarande präglad av Platons och Descartes tänkande och definition av kunskap - dualismen mellan teoretisk och praktisk kunskap. En kunskapsdefinition som i sin tur påverkar samhällets människosyn, genom en indelning av dem som tänker och de som handlar. LÄS MER