Sökning: "Nya språket lyfter!"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Nya språket lyfter!.

 1. 1. Modersmålsundervisningen i arabiska Möjligheter, Utmaningar och glädjeämnen sett ur olika perspektiv på ett urval av grundskolor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jihad Khalil; [2019-03-28]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; hemspråk; flerspråkighet; sociokulturell;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att med en intervjuundersökning få kunskap om hur arabiska modersmålslärare, elever och rektorn till modersmålsenheten i en västsvensk kommun upplever modersmålsundervisningen. Vilka fördelar, svårigheter, utmaningar och framgångsfaktorer uppstår i samband med detta uppdrag? Teori: Studien om modersmålsundervisning utgår från en sociokulturell teori. LÄS MER

 2. 2. Vad säger ett bedömningsmaterial om en elevs läs- och skrivkompetens? : En komparativ studie mellan ett reduktionistiskt och ett holistiskt bedömningsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Martina Kara; Elin Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Bedömningsmaterial; DLS; Nya språket lyfter!; läs- och skrivkompetens; reduktionistiskt perspektiv; holistiskt perspektiv; summativ bedömning; formativ bedömning;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa innehållsanalys utgår ifrån två bedömningsmaterial med fokus på årskurs 4–6, Diagnostiska material för analys av läs- och skrivförmåga (DLS) och Nya språket lyfter!. Dessa representerar ett reduktionistiskt- samt ett holistiskt perspektiv på läs- och skrivutveckling. LÄS MER

 3. 3. Att få ihop en berättelse Utveckling och bedömning av narrativ förmåga hos elever i årskurs 1

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Sanna Hellgren; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: narrativ förmåga; makronivå; Multilingual Assessment Instrument for Narratives LITMUS-MAIN ; bedömningsstöd; Nya Språket lyfter!; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka huruvida elevers berättande förändras under höstterminen i årskurs 1, och hur bedömningsstödet Nya Språket lyfter! (Skolverket, 2016a) bidrar till lärares bedömning av makronivå i muntliga narrativer. Metod: 46 elever deltog. LÄS MER

 4. 4. Dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter : Lärares uppfattningar om former av och ändamål med dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rasmus Lindström; [2018]
  Nyckelord :documentation; documentation form; teachers’ perceptions; oral language skills; purpose with documentation; dokumentation; form av dokumentation; lärares uppfattningar; talspråkliga färdigheter; ändamål med dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utröna hur fem lärare i årskurs 1–3 resonerar om och uppfattar dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter. Vilken form av dokumentation lärare beskriver sig använda i syfte att bedöma och följa upp elevers talspråkliga färdigheter och vilka ändamål med denna dokumentation lärare redogör för var de frågor studien syftade att besvara. LÄS MER

 5. 5. Att synliggöra lärandet : En intervjustudie om hur lärare använder bedömningsstödet ”Nya språket lyfter!”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Österman; [2017]
  Nyckelord :”Nya språket lyfter!”; Bedömning för lärande; F-3lärare; Bedömningsfunktioner”Nya språket lyfter!”; Bedömning för lärande; F-3lärare; Bedömningsfunktioner;

  Sammanfattning : Konsten att kunna läsa och skriva är en viktig del för elevers vidare kunskapsutveckling.Att tidigt upptäcka och åtgärda för de elever som riskerar att inte lära sig läsa och skriva är därför viktigt. För att stödja lärarens bedömningsarbete i detta syfte finns bedömningsstöd att tillgå. LÄS MER