Sökning: "Nyanlända elever. Förberedelseklass. Ordförråd. Kartläggning."

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nyanlända elever. Förberedelseklass. Ordförråd. Kartläggning..

  1. 1. Ingen är ett oskrivet blad- en intervjustudie om lärares uppfattningar om att stärka nyanlända elevers ordförråd och genomföra kartläggning av deras kunskaper.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Alexandra Rosenlund Ödeslätt; [2018-02-13]
    Nyckelord :Nyanlända elever. Förberedelseklass. Ordförråd. Kartläggning.;

    Sammanfattning : I dagens samhälle finns människor med olika kulturell och språklig bakgrund. Anledningarnatill varför människor söker asyl i Sverige är olika från person till person. Den plats där allanyanlända barn kommer mötas och där alla ska få samma möjligheter är i skolan. För atttillmötes gå en mer inkluderande skola. LÄS MER