Sökning: "Nyanlända elever"

Visar resultat 1 - 5 av 745 uppsatser innehållade orden Nyanlända elever.

 1. 1. NYANLÄNDA ELEVER OCH ARABISKAUNDERVISNINGEN Hur nyanlända elever i åk 6 upplever modersmålsundervisningen i arabiska och hur den påverkar deras inlärning av svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rasha Ajjanelhadid; [2023-06-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; modersmålsundervisning; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Forskningen fokuserar på elevens åsikter och erfarenheter för att utveckla effektivare undervisningsmetoder som tar hänsyn till elevernas kulturella och språkliga bakgrund. Två frågeställningar som ska besvaras är om eleverna tycker att arabiskaundervisningen är viktig och varför samt hur det påverkar deras inlärning av svenska som andraspråk. LÄS MER

 2. 2. Att lägga ett pussel : En kvalitativ studie om skolorsarbete med identifikation av och stödjande insatser för nyanlända elever i misstänkta språk-, läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marlene Sevä; Anna-Lotta Fahlström; [2023]
  Nyckelord :newly arrived pupils; bilingualism; reading and writing difficulties; second language development; nyanlända; flerspråkighet; språk-; läs- och skrivsvårigheter; andraspråksutveckling; speciallärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how schools identify and support newly arrived students in language developmental and/or reading and writing related difficulties. A qualitative design was chosen with semi-structured interviews in which eight teachers and special education needs teachers participated. LÄS MER

 3. 3. Svensklärares erfarenheter av att arbeta med språkutveckling av talat språk hos nyanlända elever i ett flerspråkigt klassrum : med en inriktning på kooperativt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Svärd; Veronika Saliba; [2023]
  Nyckelord :Nyanlända elever; utmaningar; resurser; kooperativt lärande; internationellt perspektiv; andraspråksinlärning; flerspråkighet; lärarroll;

  Sammanfattning : På grund av oroligheter i världen tvingas många människor på flykt från sitt hemland och söker skydd i ett annat land, däribland Sverige. Att lära sig det svenska språket är något som nyanlända barn och unga som anländer till Sverige tidigt behöver lära sig, något som tidigare forskning visat kan vara krävande både för de nyanlända eleverna och deras lärare. LÄS MER

 4. 4. SÄGER BILDEN MER ÄN TUSEN ORD? : En studie om nyanlända elevers relation till bildämnet på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kerstin Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Nyanlända elever; bildämnet; språk- och kunskapsutvecklande undervisning; interkulturellt arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om nyanländas relation till det svenska bildämnet i årskurs 7–9. Studiens empiri har samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med inriktning på bemötande av språkliga utmaningar i bildämnet samt hur nyanländas relation till bildämnet påverkas av kulturell bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända elevers mottagande och inkludering : Ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Pedagogik

  Författare :Hanna Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Nyanlända elever; inkludering; mottagande; svenska som andraspråk; språk- och kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Alla barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning vilket för med sig nya språk, kulturer, religioner och synsätt för läraren i klassrummet (Skolverket, 2022). Denna studie undersöker lågstadielärares perspektiv på nyanlända elevers mottagande och inkludering i undervisningen samt hur skolornas resurser som svenska som andraspråkslärare används för att främja detta. LÄS MER