Sökning: "Nyanlända elevers syn på kartläggning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Nyanlända elevers syn på kartläggning.

 1. 1. Ingen är ett oskrivet blad- en intervjustudie om lärares uppfattningar om att stärka nyanlända elevers ordförråd och genomföra kartläggning av deras kunskaper.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Alexandra Rosenlund Ödeslätt; [2018-02-13]
  Nyckelord :Nyanlända elever. Förberedelseklass. Ordförråd. Kartläggning.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns människor med olika kulturell och språklig bakgrund. Anledningarnatill varför människor söker asyl i Sverige är olika från person till person. Den plats där allanyanlända barn kommer mötas och där alla ska få samma möjligheter är i skolan. För atttillmötes gå en mer inkluderande skola. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända elevers syn på kartläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Talar Nouri; Mona Amawi; [2016]
  Nyckelord :Newly arrived students; Nyanlända elever; Nyanlända elevers syn på kartläggning; Nyanländas kartlägning; Newly arrvied students views about mapping;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka nyanlända elevers uppfattning om kartläggning av deras tidigare kunskaper. Samt undersöka nyanlända elevers syn på den svenska skolan. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sju nyanlända elever på en mottagning skola. Alla dessa elever är arabisk talande och kommer från Syrien och Irak. LÄS MER

 3. 3. Nya i SO-språket. En studie om nyanländas möjligheter för språklärande SO-undervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Mujesira Kadic; [2014-03-20]
  Nyckelord :nyanlända elever; svenska som andraspråk; kartläggning och modersmål;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien har varit att undersöka hur nyanlända elevers SO- undervisning på två skolor är organiserad och vilka strategier lärare kan använda för att underlätta kunskaps-och språklärande för de eleverna. Avsikten med studien är att se om lärarnas bild av möjligheter och hinder för språklärandeundervisning stämmer överens med elevernas upplevelse och tolkning av dessa. LÄS MER