Sökning: "Nyanlända matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Nyanlända matematik.

 1. 1. Svårigheter i matematik för elever med svenska som andraspråk – lärare talar om hinder och lösningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Patrik Pavlov; [2022-08-30]
  Nyckelord :matematik; andraspråkselever; språksvårigheter; nyanlända; stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka de svårigheter i matematik som elever med svenska som andraspråk möter och vilka insatser som kan hjälpa dessa elever att övervinna hindren. De frågeställningar som studien avser att besvara är vilka de vanliga svå-righeterna inom matematikämnet för elever med svenska som andraspråk är, på vilket sätt lärare anpassar matematikundervisningen för att stötta dessa elever och vilka insatser som lärare me-nar skulle kunna ge dessa elever bättre förutsättningar i matematik än de har idag. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av nyanlända elever i matematikundervisning i mellanstadiet : En studie om lärarens arbete och upplevda förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Petra Demir; Salma Hassan; [2022]
  Nyckelord :Nyanlända elever; metoder för inkludering; inkludering i matematikundervisning; lärarens förutsättningar; ramfaktorteorin.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur mellanstadielärare inkluderar nyanlända elever i matematikundervisning samt vilka förutsättningar de hade för att bedriva arbetet. Ramfaktorteorin utgjorde studiens analytiska ramverk. Den kvalitativa metod som valdes var semi-strukturerad intervju. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända och andra generationens invandrare möter textrika matematikuppgifter på svenska : svårigheter, möjligheter och resursanvändning ur åtta flerspråkiga elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Imanh Nikontovic; Mohammad Alhasani; [2022]
  Nyckelord :newly arrived pupils; second language learners; text-rich mathematical tasks; word problems; resources; Nyanlända elever; andraspråkselever; textrika matematikuppgifter; resurser;

  Sammanfattning : A number of studies have found that pupils, both newly arrived and other pupils who speak Swedish as a second language, have difficulties with mathematical tasks that consist of a few or more lines of text. It often seems to be a matter of mainly linguistic problems that are related to word and reading comprehension, that is, understanding and interpretation of formal concepts and words in the second language. LÄS MER

 4. 4. “Har man inte språket är det ännu svårare” En studie om problemlösning hos nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Josephine Wohllebe; [2022]
  Nyckelord :andraspråk; förstaspråk; matematik; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att öka kunskapen om vilka utmaningar och vilka möjligheter det kan finnas i arbetet med problemlösning hos nyanlända elever i matematikundervisningen. Den teoretiska utgångspunkten för studien är det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 5. 5. Speciallärares och lärares perspektiv på nyanlända elevers lärande i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Avin Midhat; [2022]
  Nyckelord :Genre pedagogy; inclusion; newly arrived students; special teachers; transilingual approaches; Genrepedagogik; inkludering; nyanlända elever; speciallärare; transspråkande arbetssätt.;

  Sammanfattning : Midhat, Avin (2022). Speciallärares och lärares perspektivet på nyanlända elevers lärande i matematik. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmöuniversitet, 90 hp. LÄS MER