Sökning: "Nyanlända matematikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Nyanlända matematikundervisning.

 1. 1. Vilka olika former av stöd kan gynna nyanländas lärande i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ahmad Yousef; [2020]
  Nyckelord :mathematics; newly arrived students; scaffolding; teaching; matematik; nyanlända elever; stöd; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka olika former av stöd och hjälpmedel som är tillgängliga för nyanlända studenter och kan användas som ett stöd i elevernas inlärningsprocesser för att förbättra deras resultat i matematik. För att undersöka vad tidigare forskning visar börjar jag från följande fråga i detta arbete: Vilka olika former av stöd kan gynna nyanlända studenters lärande i matematik? Frågan har fungerat som ett stöd och visat riktningen under arbetet. LÄS MER

 2. 2. Matematiska svårigheter hos de nyanlända eleverna : En kvalitativ studie om lärarnas arbetssätt och erfarenheter kring nyanlända elevers svårigheter i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mariem Suleiman; Rana Rofael; [2019]
  Nyckelord :Culture; formal and informal language; language; mother tongue; newly arrived pupils.; Formellt- och informellt språk; kultur; modersmål; nyanlända elever; språk.;

  Sammanfattning : Denna studie berör lärares uppfattningar om nyanlända elevers matematiska svårigheter i årskurs 1–3. Flera nyanlända elever börjar i den svenska skolan, vissa av dem har skolbakgrund och vissa saknar det. Oavsett vilket är det skolans och lärarens plikt att handleda och stötta eleverna i deras studier. LÄS MER

 3. 3. Studiehandledningens betydelse för nyanlända elevers förståelser för matematikämnet : En studie om lärares och studiehandledares uppfattningar och erfarenheter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Abdullahi Feyte; [2019]
  Nyckelord :Studiehandledning; modersmål; matematikundervisning; kartläggning;

  Sammanfattning : Syftet och frågeställningarna med denna studie var att öka kunskapen om studiehandledningens betydelse för nyanlända elevers förståelse för matematikämnet under språkintroduktionen samt att vilka uppfattningar och erfarenheter har lärare och studiehandledare om studiehandledningens betydelse för nyanlända elevers förståelse för matematikämnet under språkintroduktionen. Jag vill genom studien undersöka deras uppfattning och synpunkter för att få en bredare förståelse av för studiehandledning på modersmål. LÄS MER

 4. 4. Nyanlända elevers upplevelser av kartläggning i numeracitet och deras uppfattningar om en bra matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mahin Khanian; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och öka kunskap om nyanlända elevers upplevelser av kartläggning i numeracitet och deras uppfattningar om en bra matematikundervisning, för att därigenom kunna planera och genomföra den fortsatta matematikundervisningen utifrån elevernas kunskaper, förutsättningar och behov. Följande frågor ligger till grund för att uppnå studiens syfte: Hur upplever nyanlända elever kartläggningen i numeracitet? Vilka är dessa nyanlända elevers uppfattningar om en bra matematikundervisning?. LÄS MER

 5. 5. Möte med svensk matematikundervisning : En intervjustudie med nyanlända elever i årskurs 6-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Eva Thorn; Anna Eriksson Fallberg; [2018]
  Nyckelord :nyanlända elever; matematik; specialpedagogik; kartläggning; intervjustudie;

  Sammanfattning : Under de senaste årens stora flyktingströmmar, har många kommuner i Sverige tagit emot nyanlända elever. Det ställer höga krav på lärare att kunna möta de nyanlända eleverna utifrån deras olika förutsättningar och bakgrund. I den här kvalitativa studien har vi valt att intervjua elva nyanlända elever i två olika kommuner. LÄS MER