Sökning: "Nyanlända matematikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Nyanlända matematikundervisning.

 1. 1. Nyanlända elevers upplevelser av kartläggning i numeracitet och deras uppfattningar om en bra matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mahin Khanian; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och öka kunskap om nyanlända elevers upplevelser av kartläggning i numeracitet och deras uppfattningar om en bra matematikundervisning, för att därigenom kunna planera och genomföra den fortsatta matematikundervisningen utifrån elevernas kunskaper, förutsättningar och behov. Följande frågor ligger till grund för att uppnå studiens syfte: Hur upplever nyanlända elever kartläggningen i numeracitet? Vilka är dessa nyanlända elevers uppfattningar om en bra matematikundervisning?. LÄS MER

 2. 2. Möte med svensk matematikundervisning : En intervjustudie med nyanlända elever i årskurs 6-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Eva Thorn; Anna Eriksson Fallberg; [2018]
  Nyckelord :nyanlända elever; matematik; specialpedagogik; kartläggning; intervjustudie;

  Sammanfattning : Under de senaste årens stora flyktingströmmar, har många kommuner i Sverige tagit emot nyanlända elever. Det ställer höga krav på lärare att kunna möta de nyanlända eleverna utifrån deras olika förutsättningar och bakgrund. I den här kvalitativa studien har vi valt att intervjua elva nyanlända elever i två olika kommuner. LÄS MER

 3. 3. Integrering av nyanlända elever : Hur och på vilket sätt kan man hjälpa de nyanländaeleverna att integreras i skolan, speciellt i ämnetmatematik?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Dawan Semarp; [2018]
  Nyckelord :newly arrived; integration; mathematics; preparation class; ordinary class; nyanlända; integrering; matematik; förberedelseklass; ordinarie klass;

  Sammanfattning : Antalet nyanlända elever ökar i den svenska skolan för varje år och det gör att skolan blir en mötesplats för alla kulturer, nationer, religioner, livsstilar, språk och olika kunskaper särskilt sedan 1 juli 2013 när det bestämdes att även de nyanlända barn utan uppehållstillstånd fick laglig rätt att gå i skolan. Denna rapport syftar till att bidra med kunskap kring lärares syn på integrering av de nyanlända eleverna i den svenska skolan och särskilt i ämnet matematik, de nyanlända elevernas upplevelser av matematikundervisningen och svårigheter som lärarna upplever vid matematikundervisning för nyanlända. LÄS MER

 4. 4. Interkulturalitet i fyra matematikklassrum : En kvalitativ studie av nyanlända elevers uppfattningar om matematikundervisningen i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Samra Redzović; Mirjeta Shaqiri; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända elever; mellanstadieelever; matematikundervisning; Sverige; födelseland;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur nio nyanlända mellanstadieelever från sydvästra Asien uppfattar matematikundervisningen i Sverige respektive födelselandet. Insamling av data gjordes i form av intervjuer med kompletterande observationer och materialet analyserades utifrån Cobb och Yackels emergenta perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Hur gick det till när nyanlända elever lärde sig algebra i Sverige jämfört med deras hemland? : En kvalitativ studie av nyanlända elevers uppfattningar om genomgångar, arbetssätt och arbetsuppgifter inom svensk matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Waqas Ahmed; [2018]
  Nyckelord :Hemlandet; Matematikundervisning; Nyanlända elever; Språkintroduktionsprogram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga nyanlända gymnasieelevers uppfattningar om genomgångar, arbetssätt och arbetsuppgifter inom svensk matematikundervisning jämfört med matematikundervisningen i deras hemland. Elevintervjuer med 5 elever, som kombineras med klassrumsobservationer, gjordes för att samla in data. LÄS MER