Sökning: "Nyanländas upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Nyanländas upplevelser.

 1. 1. Lärares uppfattningar om SO-undervisning för andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mahmoud Fakhro; Maja Firulovic; [2022]
  Nyckelord :Second language students; inclusion; needs of new arrivals; school; Social Studies teachers; Social Studies Teaching; Andraspråkselever; inkludering; nyanländas behov; skola; SO-lärare; SO-undervisning;

  Sammanfattning : Abstrakt  Invandringen till Sverige har medfört ett högt tryck på skolorna, vilket leder till att elever som inte har svenska som modersmål ofta har svårt att nå kunskapsmålen i SO. Detta skriver vi mer om i inledningen. LÄS MER

 2. 2. Högutbildade nyanländas väg till arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om högutbildade nyanländas upplevelser på vägen till arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Hala Khalaf; [2022]
  Nyckelord :highly educated newcomers; labour market integration; challenges; and conditions.; högutbildade nyanlända; Arbetsmarknadsintegration; utmaningar och förutsättningar.;

  Sammanfattning : Arbetsmarknadsintegration är ett samhällsproblem som påverkar både individen själv och även samhället. Syftet med denna studie har varit att undersöka upplevelser på den svenska arbetsmarknaden för högutbildade nyanlända som kom till Sverige år 2015. LÄS MER

 3. 3. ‌Vägen‌ ‌till‌ ‌arbetsmarknadsetablering‌ ‌ : En fallstudie om utmaningar och framgångsfaktorer för nyanlända syriers arbetsmarknadsetablering som invandrade till Sverige år 2015.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Lava Ali; Sham Hammoush; [2021]
  Nyckelord :labour market integration; syrian newcomers 2015; challenges and success factors; case study; arbetsmarknadsintegration; nyanlända syrier 2015; utmaningar och framgångsfaktorer; fallstudie;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver och analyserar vägen till arbetsmarknadsetablering för den syriska invandrargruppen som sökte asyl i Sverige i samband med den stora flyktingvågen året 2015. Detta har skett genom att intervjua tolv syrier som sökte asyl i Sverige år 2015 på basis av humanitära skäl och som blev etablerade på arbetsmarknaden genom att ha fått en tillsvidareanställning eller genom att ha stadigvarande inkomst genom andra anställningsformer. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av samhällskunskapsundervisning för döva nyanlända : En kvalitativ fallstudie om döva och hörselskadade nyanlända elevers upplevelser av samhällskunskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jessica Madan; [2021]
  Nyckelord :döv; hörselskadad; nyanlända; samhällskunskap; teckenspråk;

  Sammanfattning : Den här fallstudien, med kvalitativ inriktning, undersöker 1. döva och hörselskadade nyanlända elevers upplevelser av samhällskunskapsundervisning i svenska skolor, 2. samhällskunskapslärares perspektiv och upplevelser av samhällskunskapsundervisningen med döva och hörselskadade nyanlända elever. LÄS MER

 5. 5. “Du är välkommen här, precis som du är”: Det räcker inte att bara säga det, bevisa det. : En kvalitativ intervjustudie om nyanländas upplevelser av erkännande under sin skolgång.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Esteban Castro Avelar; Cicci Englund Lindvall; [2021]
  Nyckelord :Recognition; experiences; newly-arrived; moral violation; schooling; Erkännande; upplevelser; nyanlända; moralisk kränkning; skolgång;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka nyanlända elevers upplevelser av erkännande under sin skolgång. Det empiriska materialet för denna studie består av fyra lågt strukturerade livsberättelseintervjuer. LÄS MER