Sökning: "Nyckelord: Barncancer"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Nyckelord: Barncancer.

 1. 1. Att vara förälder till ett cancersjukt barn : En litteraturöversikt av föräldrars behov av stöd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nora Jensen; Wilma Ohlsson; [2023]
  Nyckelord :Barn; cancer; föräldrar; behov; stöd;

  Sammanfattning : Introduktion: Förekomsten av barncancer globalt varierar från 50 till 200 fall per miljon barn. När ett barn drabbas av en cancersjukdom påverkas hela familjen, och att vårda ett barn med cancersjukdom kan innebära en stor börda för föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. Hjärntrötthet "Det är detta att det är osynligt" : En intervjustudie ur ett livsvärldsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Sara Brundin Larsson; [2022]
  Nyckelord :Mental fatigue; traumatic brain injury; TBI; brain tumor; childhood cancer; adjustments; Hjärntrötthet; hjärnskakning; barncancer; hjärntumör; pauser; skola; anpassningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Brundin Larsson, Sara (2022). Hjärntrötthet- ”Det är detta att det är osynligt”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars erfarenheter av att ens barn dött till följd av cancersjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Stina Larsson; Emelie Frank; [2017]
  Nyckelord :Parents; experience; childhood cancer; death.; Föräldrar; erfarenhet; barncancer och död;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: När ett barn drabbas av livshotande sjukdom påverkar det hela familjen och deras livssituation. Sorgen hanteras på olika sätt beroende på individuella egenskaper och vilket stöd de fått. Sjuksköterskans stöd till föräldrar med döende barn är avgörande för hur sorgen hanteras. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av att vara syskon till ett barn med cancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Elin Lundin; Elin Wikström; [2017]
  Nyckelord :Siblings; Childhood cancer; Experience; Syskon; Barncancer; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar barn i hela världen. Det finns olika former av behandlingsmetoder som anpassas till individens behov. När ett barn diagnostiseras med cancer drabbas hela familjen, inte bara barnet. Relationen mellan syskon är en av de längsta relationerna en människa har under sin livstid. LÄS MER

 5. 5. Liv efter död

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ann-Christine Wennström; [2015]
  Nyckelord :Nyckelord: Barncancer; förälder; äktenskap; sorg; upplevelse.; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka föräldrars upplevelse av att förlora ett barn i cancer, med särskilt fokus på hur föräldrarnas sociala relationer och egna äktenskap påverkas i ett längre perspektiv. Studien har en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats och genomfördes i form av semistrukturerade djupintervjuer med sju efterlevande mammor. LÄS MER