Sökning: "Nyckelord: Förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade orden Nyckelord: Förskola.

 1. 1. Flerspråkiga barns villkor - Pedagogers förhållningssätt till modersmål

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Saowarot Donlakhornkwa; Viktoria Singh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: LÖXA1GNivå: GrundnivåTermin/år: HT/2018 Handledare: Osa LundbergExaminator: Johannes Lunneblad Kod: HT18-2920-059-LÖXA1GNyckelord: Flerspråkighet, transspråkande, förskola, högläsning, flerspråkig undervisningAbstractAndelen flerspråkiga barn i förskolan ökar. Detta ställer krav på förskollärares förhållningssätt till modersmål, barns språkliga olikheter och olika erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande och främjande -om tidiga insatser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Artberger; [2019]
  Nyckelord :Förebyggande arbete; förskolan; pedagogisk dokumentation; specialpedagogens roll; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Artberger, Ulrika (2018). Förebyggande och främjande – om tidiga insatser i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Barns språkbruk - En studie om hur barns grundvärderingar lärs in genom interaktion ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lovisa Arkenlund; [2019]
  Nyckelord :Genus; Barn; Children; gender; förskola; preschool;

  Sammanfattning : Forskningsstudiens syfte är att belysa hur samspelet i leken mellan flickor och pojkar, samt interaktionen mellan förskolans personal och barn, kan utveckla barns språkbruk ur ett genusperspektiv, och hur det sociokulturella kapitalet påverkar kommunikation och samspel hos både barnen och förskolepersonal. Följande frågor har undersökts: Hur urskiljs barns värderingar genom språkbruket beroende på kön? Vilka faktorer går att finna i barns lek och interaktion sett ur ett sociokulturellt och ur ett genusperspektiv? Studiens teoretiska ram utgörs av ett barndomssociologiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Förskoleutveckling genom dokumentation? ”För dokumenterar jag ingenting, hur vet jag då att det har skett en utveckling?”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Rydhagen Danielsson; [2019]
  Nyckelord :dokumentation; föreställningar; förskoleutveckling; konstruktion; sociala konstruktioner;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna studie är att synliggöra på vilka sätt förskolors dokumentation kring barns möjlighet till utveckling och lärande ligger till grund för förskoleutveckling samt att undersöka hur kunskap kring och synen på denna dokumentation konstrueras i förskolors arbetslag. Detta avses att göras genom tre frågeställningar • På vilka sätt används dokumentation av barns utveckling och lärande i förskoleutveckling? • Hur konstruerar arbetslag i förskolan synen på dokumentation av barns utveckling och lärande? • Vilka föreställningar om hur dokumentation av barns utveckling och lärande ligger till grund för förskoleutveckling konstrueras i förskolans arbetslag? Studien som är av kvalitativ karaktär har genomförts med semistrukturerade intervjuer av 7 pedagoger verksamma i förskola. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers förhållningssätt till det tysta barnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ammie Werner Tufvesson; Filippa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Tysta barn; Anknytning; Samspel; Sociokulturellt perspektiv; Miljö; Trygghet; Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att studera pedagogers förhållningssätt gällande det tysta barnet då det ibland riskerar att glömmas bort. Möjliga orsaker till att barnet är tyst har undersökts och strategier för att inkludera det tysta barnet i verksamheten har lyfts. LÄS MER