Sökning: "Nyckelord: Förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade orden Nyckelord: Förskola.

 1. 1. Fyra förskollärares perspektiv på pedagogisk dokumentation - En kvalitativ studie inriktad på dokumentationens roll i verksamheterna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martina Ivansson; Simona Mitrevska; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Pedagogisk dokumentation; Kommunikation; Socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Pedagogisk dokumentation är idag ett centralt begrepp inom förskolan och något som många pedagoger arbetar med i verksamheten. Forskning visar att pedagogisk dokumentation är ett dokumentationsverktyg som främjar barns lärande och som kan leda till en utveckling av verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Utevistelse eller utomhuspedagogik? En didaktisk analys av förskollärares reflektioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Huotari; [2020]
  Nyckelord :didaktik; förskola; förskolegård; lärandet; miljö; undervisning; utemiljö; uteverksamhet; utevistelse; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Abstract Utemiljön påstås inom utomhuspedagogiken inte bara vara en inspirationskälla, eller en plats för barnens eget upptäckande och lek, utan en plats för aktivt lärande. Med utevistelsen som ett verktyg kan läroplansmålen uppfyllas, men är det en pedagogisk utevistelse med didaktisk planering som bedrivs och kan kallas utomhuspedagogik eller hur används utemiljön för barns utveckling och lärande i förskolor? Hur bedrivs uteverksamheten på förskolor? Hur används utemiljön för barns utveckling och lärande i förskolor? Vad definieras som utomhuspedagogik av förskollärare? Mitt syfte är att spåra utomhusvistelsens kopplingar till lärandet i förskolor genom granskning av vad förskollärare säger om bedrivandet av utomhuspedagogik i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Barn vill veta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Segel; Therese Kolenko; [2020]
  Nyckelord :livsfrågor; döden; omsorgsetik; förskola; förskolebarn; pedagoger; samtal;

  Sammanfattning : Vår studies huvudsakliga syfte har varit att analysera, tolka och reflektera hur ett urval pedagoger ser på sitt arbete med livsfrågor i förskolan. Anledningen till ämnet har sin grund i vår egen erfarenhet av att ämnet oftast tystas ner och inte pratas särskilt mycket om. LÄS MER

 4. 4. ”Men vänta lite, det var ju inte du som skulle välja, det var ju barnen som skulle välja” Pedagogers förståelse av begreppet delaktighet i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Theodorsson; Alexandra Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Barns Delaktighet; Delaktighetsstege; Förskola; Pedagog; Relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Abstract Detta examensarbetes syfte är att undersöka hur barns delaktighet i förskolan möjliggörs. Fokus ligger på hur pedagoger beskriver vad delaktighet är samt hur de går tillväga för att möjliggöra delaktighet för de yngre barn som ännu inte kan eller väljer att uttrycka sig verbalt. LÄS MER

 5. 5. Från legogubbar till legofigurer - En kvalitativ text- och bildanalys av Skolverkets webbutbildning ”Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Viveka Kronquist; Maria Jönsson; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; förskola; jämställdhet; kunskapsutbildning; normer;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med examensarbetet är att studera på vilket sätt verksamma pedagoger förväntas leva upp till den reviderade läroplanen med hjälp av Skolverkets webbutbildning Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan. Digitalisering är nytt i förskolans läroplan, vilket pedagoger måste förhålla sig till, därför vill vi undersöka hur digitalisering förmedlas via Skolverkets webbutbildning samt hur digitalisering sätts i relation till jämställdhetsperspektivet. LÄS MER