Sökning: "Nyckelord: Facebook"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Nyckelord: Facebook.

 1. 1. Sällskapskaninens välfärd i Sverige : Djurhållning och dess inverkan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Ramström; [2021]
  Nyckelord :oryctolagus cuniculus; companion rabbit; animal husbandry; animal welfare; animal breeding; animal ethics; oryctolagus cuniculus; sällskapskanin; djurhållning; djurvälfärd; djuravel; djuretik;

  Sammanfattning : Den domesticerade kaninen (Oryctolagus cuniculus) är idag ett vanligt sällskapsdjur världen över. Sällskapskaniner framhålls som det tredje mest populära sällskapsdjuret i Sverige, efter hund och katt. LÄS MER

 2. 2. Sociala medieanvändning hos kvinnor kopplat till utbildningsnivå : En kvantitativ studie som undersöker åldersgruppen 18-30 år

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Klara Lundström; [2021]
  Nyckelord :Facebook; Instagram; TikTok; Twitter; utbildningsnivå; YouTube; ålder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala medieanvändningen har ökat och blivit aktuellt för folkhälsan. Kön, ålder och utbildningsnivå ingår i begreppet socioekonomiska skillnader och kan kopplas till användning av sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Uppfattade risker med covid-19 vaccin -Påverkar solidaritet och förändrad tillit riskuppfattningar?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Fridlund; Patrik Persson; [2021]
  Nyckelord :Risk; Changed trust; Trust in expert systems; Risk society; Solidarity; Cultural risk theory; Crisis; Covid-19; Risk; Förändrad tillit; Tillit till expertsystem; Risksamhället; Solidaritet; Kulturell riskteori; Kris;

  Sammanfattning : Den pågående vaccineringen mot covid-19 har inneburit att många människor börjar se ljuset i tunneln på den mörka tid som coronapandemin orsakat. Det råder dock inte konsensus kring vaccinet som uteslutande positiv för folkhälsan då vissa istället väljer att betona riskerna som vaccinet kan medföra framför fördelarna med vaccination. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföringsaktiviteter på sociala medier : En undersökande studie om varumärkeskännedom bland konsumenter inom generation X

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Caroline Pivré; Mimmi Roos; [2021]
  Nyckelord :Brand awareness; marketing activities on social media; traditional marketing activities and adaptation to a segment.; Varumärkeskännedom; marknadsföringsaktiviteter på sociala medier; traditionella marknadsföringsaktiviteter och anpassning till ett segment.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Marknadsföringsaktiviteter på sociala medier – En undersökande studie om varumärkeskännedom bland konsumenter inom generation X   Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) inom företagsekonomi   Författare: Caroline Pivré och Mimmi Roos   Handledare: Anna Ljung   Datum: 2021 - januari   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om marknadsföringsaktiviteter på sociala medier leder till ökad varumärkeskännedom bland konsumenter som tillhör generation X.    Metod: En kvantitativ metod med en deduktiv ansats tillämpades. LÄS MER

 5. 5. Den digitala föräldragruppen : En kvalitativ intervjustudie om hur mammor upplever,använder och engagerar sig i digitala föräldragrupper på Facebook.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Elin Arnehed; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien har varit att identiera och öka förståelsen för de för- och nackdelar som digitala mötesgrupper kan medföra. Detta genom att undersöka hur mammor upplever, använder och engagerar sig i föräldragrupper på Facebook. LÄS MER