Sökning: "Nyckelord: internetbedrägeri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nyckelord: internetbedrägeri.

  1. 1. Internetbedrägerier – utsatthet och den upplevdasäkerheten vid internetanvändning bland studenter

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

    Författare :Elin Fredriksson; [2013]
    Nyckelord :Nyckelord: internetbedrägeri; rutinaktivitetsteorin; IT-brott.;

    Sammanfattning : Internetbedrägerier är ett växande problem som kan leda till negativakonsekvenser för offren och den kommersiella infrastrukturen. Attkartlägga fenomenet och identifiera de egenskaper som kan bidra tillökad risk för utsatthet är därför viktigt. LÄS MER