Sökning: "Nyckelord: pandemi"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Nyckelord: pandemi.

 1. 1. CSR i tider av Covid-19-pandemin : En kvantitativ studie om Covid-19-pandeminspåverkan på svenska börsbolags CSR-aktiviteter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Joel Mattsson; Ellinor Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Covid-19-pandemic; content analysis; Corporate Social Responsibility; CSR; Covid-19-pandemin; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Titel: CSR i tider av Covid-19-pandemin - En kvantitativ studie om Covid19-pandemins påverkan på svenska börsbolags CSR-aktiviteter Författare: Ellinor Gustafsson och Joel Mattsson Handledare: Torbjörn Tagesson Nyckelord: Corporate Social Responsibility, CSR, Covid-19-pandemin,innehållsanalys Bakgrund: Covid-19-pandemin hade sin startpunkt år 2020 och är en kris som påverkat enskilda individer, samhällen och företag. I tidigare studierges ingen entydig indikation om hur företags CSR-aktiviteter påverkasav oförutsedda, ej företagsspecifika kriser. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av utmaningar vid fyllnadsgradsuppföljning : Examensarbete om fyllnadsgrad på IKEA DC Torsvik

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Kristoffer Green; Hathaisin Soiklang; [2021]
  Nyckelord :Fyllnadsgrad; Lastning; Informationsflöde; Transportkostnad;

  Sammanfattning : Purpose – The main purpose of the study is to identify the data contained in the degree of completion follow-up file. An additional purpose is to be able to create a basis for improving the degree of filling with the help of, among other things, the follow up-file. To fulfil the purposes, these two research questions have been formulated: 1. LÄS MER

 3. 3. Digital organisationsstruktur under en kris : En fallstudie om organisationsförändring i en kommun under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Martin Bondesson; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: pandemi; Covid-19; corona; kris; online-jobb; företagsstruktur; företagsdesign; organisationsförändring; organisationsteori; kommuner;

  Sammanfattning : Titel: Digital organisationsstruktur under en kris – en fallstudie om organisationsförändring i en kommun under en pandemi   Bakgrund: 2020 blev ett år som många helst inte vill minnas. En pandemi lamslår större delen av världen och organisationer måste snabbt ställa om sin verksamhet för att möta myndigheternas krav och att bibehålla sin verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Hur pratar du med din klient? : En studie om interaktionsval mellan revisorn och klienten

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Johansson; Hanna Landén; [2021]
  Nyckelord :Interaction technique; Auditing; Relationship; Client; Communication; Auditing process; Pandemic; Interaktionsteknik; Revision; Relation; Klient; Kommunikation; Revisionsprocess; Pandemi;

  Sammanfattning : Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2021 Författare: Emil Johansson och Hanna Landén Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin Examinator: Andreas Jansson Titel: Hur pratar du med din klient? - En studie om hur revisorn interagerar med sin klient Bakgrund: Coronapandemins inträde i samhället har inneburit att människor förväntas dra ner på sina fysiska kontakter med andra människor. Eftersom revisionsbranschen å ena sidan kommit långt i digitaliseringen är det möjligt att den inte påverkas i större utsträckning, men å andra sidan är fysiska kontakter viktiga för att upprätthålla en god relation med klienten. LÄS MER

 5. 5. Anestesi- och Intensivsjuksköterskans upplevelser och hantering av etiska dilemman vid vård av patienter med Covid-19 : En empirisk studie med kvalitativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Cardell; Elin Eklund; [2021]
  Nyckelord :Coronavirus; Covid-19; Etiska dilemman; Intensivvård; Pandemi; Specialistsjuksköterska.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund I slutet av december 2019 drabbades världen av en pandemi orsakat av SARS-CoV-2, som fick namnet Covid-19. Viruset orsakar ett ökat intensivvårdsbehov och respiratorplatserna behövde bli fler. För personalen innebar det ökad arbetsbelastning. LÄS MER