Sökning: "Nyckelpersoner"

Visar resultat 1 - 5 av 477 uppsatser innehållade ordet Nyckelpersoner.

 1. 1. Crowdfunding av fastigheter: Hur fastighetsbolag använder crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Alfsson Petersson; Viktor Dimovski; [2018-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan finanskrisen 2008 har crowdfunding växt kraftigt i hela världen. Efter 2014 har en nischför crowdfunding av fastigheter vuxit fram i Sverige. Denna uppsats syftar till att undersöka deskäl som ligger till grund för att fastighetsbolag väljer att söka finansiering via crowdfunding ochhur denna finansieringmetod används. LÄS MER

 2. 2. CRM på Sociala Medier : En kvalitativ studie om hur SME-företag bearbetar &skapar nya kundrelationer på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Oscar Wennberg; Yasa Abdulla Karim; [2018]
  Nyckelord :Social Media; CRM; Customer Relations; SME; Sociala Medier; CRM; Kundrelationshantering; SME;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur olika mindre och medelstora företag (SME-företag) använder sociala medier i sitt CRM-arbete (kundrelationshanteringsarbete) för att skapa nya men också vidareutveckla och bearbeta redan befintliga kundrelationer. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, med fokus på dokumentstudier på webben. LÄS MER

 3. 3. Applicability of Planetary Boundaries to improve Sustainability Performance at Companies : A Case Study at Sandvik Materials Technology

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarina Svensson; [2018]
  Nyckelord :Planetary boundaries; Companies; Corporate Environmental Performance;

  Sammanfattning : Frågor kopplade till ekologisk hållbarhet i företagssammanhang (både i forskning och inom företagsvärlden) har historiskt inte haft speciellt mycket gemensamt med forskning om ekosystem och miljöprocesser. Styrning av affärsverksamhet för att uppnå ekologisk hållbarhet är typiskt fokuserad på linjära företags eller industri-specifika miljöproblem. LÄS MER

 4. 4. Fält av lönsamhet : konkurrensfrämjande jordbrukspolitik utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Madeleine Davidsson; [2018]
  Nyckelord :konkurrenskraft; EU; jordbrukspolitik;

  Sammanfattning : Den fria rörligheten av varor har resulterat i att det svenska lantbruket möter hård konkurrens från ett internationellt prispressat utbud. Samtidigt är produktionskostnaderna för svenska livsmedelsvaror högre än i övriga europeiska länder. LÄS MER

 5. 5. En studie kring utformningen av en rutin för ett ökat hållbarhetsfokus i en decentraliserad organisation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Jakob Klinteberg; [2018]
  Nyckelord :Decentralized organization; communication; sustainability work; routine; Decentraliserad organisation; kommunikation; hållbarhetsarbete; rutin;

  Sammanfattning : Tillägget på årsredovisningslagen som tillkom 2017 kräver att stora och medelstora företag redovisar sitt hållbarhetsarbete. Den nya lagen innebär stora utmaningar för företag som ska redovisa sitt hållbarhetsarbete för första gången. LÄS MER