Sökning: "Nyckelpersoner"

Visar resultat 1 - 5 av 556 uppsatser innehållade ordet Nyckelpersoner.

 1. 1. Miljöcertifiering i Sverige Nytta med både Miljöbyggnad och BREEAM-SE?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Richard Eriksson; Sadaf Moghbel; [2021]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; BREEAM-SE; Systemjämförelse; Byggnadsteknik; Samhällsutveckling.; Miljöbyggnad; BREEAM-SE; System comparison; Building engineering; Social development.;

  Sammanfattning : På en marknad där allt fler byggnadsprojekt miljöcertifieras i samband med ökat intresse i miljö och samhällsutveckling så blir verktygen för själva certifieringen allt viktigare, men får även ökad konkurrens. Miljöbyggnad är starkt etablerat i Sverige men saknar betydelse utomlands. LÄS MER

 2. 2. Klappa händerna när du är riktigt glad? : Applåden som ritual under den klassiska konserten.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Oskar Ankarloo; [2020]
  Nyckelord :Applause; classical music; concert; ritual theory; hand down; field; habitus; cultural capital; Bourdieu; Applåd; klassisk musik; konsert; ritualteori; tradering; fält; habitus; kulturellt kapital; Bourdieu;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att bidra till en djupare förståelse för hur applåden fungerar som en ritual under den klassiska konserten samt hur praxis kring den traderas, då den klassiska konsertens ritualer och normer kan kännas underliga och avskräckande för den som aldrig närvarat vid en sådan. Med en kvalitativ intervjumetod har två informanter frågats om deras upplevelser och tankar kring applåder och den klassiska konserten. LÄS MER

 3. 3. Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mikaela Karlsson; Kristina Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Sofiero slottsträdgård; historiska trädgårdar; biologisk mångfald; manor garden; biodiversity; historical garden;

  Sammanfattning : ”Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Arbetet behandlar Sofieros historia, historiska värden på platsen, samt hur dessa värden har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. LÄS MER

 4. 4. Skadefrånvarons inverkan på upplevt stöd och upplevd statusposition i laget : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Simon Lännevall; [2020]
  Nyckelord :Social support; sport injury; soccer; football; sport rehabilitation; sport psychology.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skador inom idrotten är vanligt förekommande, inte minst inom fotbollen. Många studier lägger fokus på den fysiologiska aspekten i rehabilitering. Det har dock visats att socialt stöd är av vikt för en lyckad skaderehabilitering. LÄS MER

 5. 5. Användning av digital teknik inom byggindustrin : En intervjustudie av kommunikation, samarbete och dokumenthantering inom byggföretag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rasmus Björklund; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; dokumenthantering; samarbete; intranät; digital teknik; digital transformation;

  Sammanfattning : På uppdrag av företaget Soleil IT ska denna uppsats redogöra för användning av digital IT teknik inom byggindustrin baserat på tre grundläggande behov: intern kommunikation, samarbete och dokumenthantering. Uppsatsens syfte fokuserar på hur företag inom byggindustrin kommunicerar och samarbetar internt samt hur de hanterar dokument i nuvarande läge och vad för IT-lösningar de använder och varför dessa IT-lösningar används. LÄS MER