Sökning: "Nyinstitutionell teori"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade orden Nyinstitutionell teori.

 1. 1. Från objekt till handling – En studie av två kommuners översättningar av tillitsbaserad styrning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Leia Jansson Bäcklund; [2023-06-14]
  Nyckelord :Översättningsteori; Tillitsbaserad styrning; ; Kommunal organisering; Offentlig förvaltning; Nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : Syfte: I min uppsats ämnar jag bidra med ökad förståelse för översättningsprocessen av en idé om styrning. Styrningen som studerats är tillitsbaserad styrning och empirin utgår från två olika kommuner. LÄS MER

 2. 2. Svenska elitidrottsföreningars ledarskap och balansering av ideell- respektive kommersiell verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Lundborg; Gabriel Erdinc; [2023-02-16]
  Nyckelord :ideell; kommersiell; elitidrott; löskoppling; institutionella logiker;

  Sammanfattning : Den nordiska idrottsmodellen kännetecknas av att vara inkluderande för alla och i svensk idrottsrörelse organiseras idrotten i ideella föreningar med syftet att skapa glädje, gemenskap,engagemang och samhörighet. Däremot har idrotten likt mycket annat i dagens samhälle kapitaliserats och kommersialiserats i allt större utsträckning. LÄS MER

 3. 3. ”Vi måste samverka det går inte annars...”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Annie Nilsson; Ida Pohlin; [2023-01-26]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; Samverkan; Polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att studera hur tjänstepersoner inom polisen och socialtjänsten upplever att samverkan fungerar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. För att kunna bidra med vad det är som främjar respektive hindrar samverkan i arbetet inom det organisatoriska fältet. LÄS MER

 4. 4. Ett omöjligt uppdrag? : En kvalitativ studie om svenska lärosätens arbete med breddad rekrytering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Gafvelin Lindström; Linnea Hjelm; [2023]
  Nyckelord :breddad rekrytering; högre utbildning; trögrörliga samhällsstrukturer;

  Sammanfattning : År 2001 utvidgades högskolelagen det i Sverige ett krav på landets universitet och högskolor, där kravet uppmanade lärosätena att tillämpa breddad rekrytering vid antagningen av studenter. Syftet med lagkravet är förhoppningen om att högre utbildning ska reflektera det svenska samhället och därigenom motverka social snedrekrytering. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta på fritidshemmet med en dubbel yrkesroll : En kvalitativ studie om upplevelser av en dubbel yrkesroll och dess utmaningar och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ludvig Norrlander Forsberg; Joakim Nyström; [2023]
  Nyckelord :school-age educare center; school-age educare teacher; subject teaching; frame factors; dual profession; fritidshemmet; lärare i fritidshem; ämnesundervisning; ramfaktorer; dubbel yrkesroll;

  Sammanfattning : In this study we examine the experience of working with a two-sided assignment as a leisure time teacher. The dual profession involves teaching a subject during school hours and working during the afternoon hours in the school-age educare center. LÄS MER