Sökning: "Nyreligiösa rörelser"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Nyreligiösa rörelser.

 1. 1. ”Om vi belönades, var det för att vi var trofasta anhängare”. : En kvalitativ innehållsanalys om en sluten nyreligiös rörelse från ett maktperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Erika Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Makt; Familjen; sekt; ledarskap; maktstrukturer; maktutövande; Foucault; nyreligiösa rörelser.;

  Sammanfattning : Denna uppsats identifierar och studerar maktstrukturer och maktutövande i ettnyreligiöst samfund som betraktas innehålla sekteristiska drag. Samfundet som kommeratt tillämpas i uppsatsen är det omdiskuterade samfundet Familjen, tidigare benämndsom Guds barn. LÄS MER

 2. 2. Allsidighet och saklighet : En kvalitativ studie om hur Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och Jehovas vittnen representeras i läroböcker

  M1-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marcus Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :JV; SDH; nyreligiösa rörelser; läroboksgranskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur Jehovas vittnen och Jesu Kristi kyrka avSista Dagars Heliga representeras i läroböcker ämnade för gymnasiet och högstadiet efter 2011.Studien har även ämnat undersöka hur beskrivningarna av rörelserna skiljer sig åt, och i vilkasammanhang religionerna placeras i läroböckerna. LÄS MER

 3. 3. Skildringen av samtida asatro i svensk media : En innehållsanalys av hur samtida asatro representeras i digital nyhetsmedia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Rasmus Andersson; [2022]
  Nyckelord :Asatrú; Heathenry; New religious movements; News media; Stigma; Reception theory; Essentialism; Extremism; Racism; Asatro; hedendom; nyreligiösa rörelser; nyhetsmedia; stigma; Reception theory; Essentialism; extremism; rasism;

  Sammanfattning : This study focuses on how Asatrú movements in Sweden are depicted and discussed in digital news articles through two different lenses: How are these movements depicted and which aspects of these movements and their faith are brought up most frequently? The theoretical framework for the study consists of Stuart Hall’s Reception Theory, positive and negative Essentialism as well as Erving Goffman’s theory of Stigma. The method consists of a qualitative content analysis focusing on analyzing the ideas, ideologies and narratives presented in the studied articles, and the material consists of digital articles picked from various Swedish news publications such as Aftonbladet, Dagens Nyheter and Expressen, published between 2015 - 2021. LÄS MER

 4. 4. Avhoppet genom avhopparens ögon : En kvalitativ studie om hur avhoppsprocessen från nyreligiösa rörelser kan gå till

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anastasia Maziani; [2021]
  Nyckelord :avhopp; avhoppsprocess; självbiografier; Helene Ebaugh; Role Exit Theory; nyreligiösa rörelser; tvivel; socialt nätverk.;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att först beskriva hur avhoppsprocessen kan gå till enligt Helen Ebaughs (1988) ”role-exit theory” och sedan identifiera och analysera de sociopsykologiska processer som verkar inom ramen för avhoppsprocessen. Det empiriska materialet som analyserades med hjälp av en kvalitativ insats var tre självbiografier av avhoppare från tre olika nyreligiösa rörelser. LÄS MER

 5. 5. Nyreligiösa rörelser i läroböcker : En kritisk diskursanalys av läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Louise Hugosson; [2021]
  Nyckelord :nyreligiösa rörelser; läroböcker; religionsdidaktik; religionskunskap; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : New religious movements are often introduced as suspect and controversial, not least according to media. This essay investigates how new religious movements are described in religion textbooks through a critical discourse analysis. LÄS MER