Sökning: "Oönskade kostnader"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Oönskade kostnader.

 1. 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete i mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Anton Olsson; Joel Castellanos Fontes; [2020]
  Nyckelord :Systematiskt arbetsmiljöarbete; mikroföretag; byggbransch; arbetsrelaterade olyckor; hälsa och säkerhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de farligaste branscherna i Sverige idag och genererar i snitt fler arbetsrelaterade dödsfall än någon annan bransch. Stora satsningar har gjorts i Sverige och övriga Europa för att öka säkerheten och minska dödsolyckorna i branschen. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder för att främja god sömn hos äldre

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Daniela Svensson; Jenny Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Aged; Nursing interventions; Person-centered care; Sleep; Sleep problems; Omvårdnadsåtgärder; Personcentrerad omvårdnad; Sömn; Sömnproblem; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnens fysiologi, stadier och struktur förändras i och med åldrandet. Dålig sömn påverkar flera organsystem och hormonutsöndring negativt. Långvarig sömnbrist kan leda till flera sjukdomstillstånd. Den allvarligaste sömnbristen är insomnia och många äldre lever med dess konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Otillbörligt ingripande i aktieägaravtal – ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Berglund; [2019]
  Nyckelord :aktieägaravtal; medverkan till kontraktsbrott; NJA 2005 s. 608; Karlgren; otillbörligt ingripande i avtal; private equity; fond; skadeståndsrätt; utomobligatoriskt skadestånd; spärregeln; Kleineman; rättsekonomi; Coase; Posner; escrow-konto; skadeståndslag; NJA 2016 s. 51; NJA 2015 s. 1040; RH 2008:46; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Shareholders’ agreements have a major impact on the practical business life. Here, shareholders can in a clandestine and flexible way make tailor-made restrictions on how and when the shares can be transferred to third parties. LÄS MER

 4. 4. Kan revisorsassistenternas motivationsaspekter matchas med revisionsbyråns arbetssätt? : En kvalitativ studie för att förstå om revisionsbyrån kan påverka den oönskade personalomsättningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Linda Nilsson; Sofie Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Audit; audit assistant; employee turnover; motivational aspects; match; expectation gap; Revision; revisorsassistent; oönskad personalomsättning; motivationsaspekter; matchning; förväntningsgap;

  Sammanfattning : Personalomsättning är ett omtalat ämne i många organisationer och branscher. En låg nivå av personalomsättning är positivt för organisationen medan en hög nivå leder till stora kostnader. En hög nivå av personalomsättning, oönskad personalomsättning, är ett aktuellt ämne inom revisionsbranschen. LÄS MER

 5. 5. Effekter av mindfulness på sjuksköterskor med stressymptom - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Magnusson; [2018]
  Nyckelord :KASAM; mindfulness interventions; nurse and stress reduction.; KASAM; mindfulness-interventioner; sjuksköterska och stressreducering.;

  Sammanfattning : Bakgrund Sjuksköterskor är utsatta för stress då de i yrket möter stressorer som ingår i arbetets natur. Mindfulness minskar stress utan farmakologiska läkemedel, och det finns flera interventionsmetoder som kan anpassas efter var grupps unika behov. LÄS MER