Sökning: "OBSERVATION UPPDRAG"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden OBSERVATION UPPDRAG.

 1. 1. “Olika personal hanterar olikasituationer olika” : En studie om hur pedagoger i fritidshemmetbemöter elever vid rutinsituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Bäckman; Miriam Öberg; [2019]
  Nyckelord :yrkesprofession; förväntningar; fostran; omsorg; utveckling; lärande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra bemötandet av elever vid samlingar och måltidssituationer. Vi har använt oss av kvalitativ intervju och kvalitativ observation som metod för att nå kunskap om hur verksam personal i fritidshem samspelar med elever vid rutinsituationer. LÄS MER

 2. 2. Utan tvivel är man inte klok : En vetenskaplig essä där jag uppmärksammar och undersöker tvivlet som jag uppleveri min profession som förskollärare

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Carina Ryberg; [2019]
  Nyckelord :Preschool; practical knowledge; doubts; pedagogical documentation; assessment of children; Förskola; praktisk kunskap; tvivel; pedagogisk dokumentation; bedömning av barn;

  Sammanfattning : Working at preschool is not always easy. Meetings between different people, the ability to weigh and assess situations, analyze documentation, have scientific knowledge and, not least, be able to lead a careful and educational teaching that gives all children the conditions to meet curriculum goals are some of the demands placed on us working in preschool. LÄS MER

 3. 3. Uppdraget och ansvaret : En fallstudie hur några lärare uppfattar sitt uppdrag och dess ansvar på en grundskola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :Collective learning; communication; elementary school; leadership; mission comprehension; responsibility comprehension; Ansvarsförståelse; grundskola; kollektivt lärande; kommunikation; ledarskap; uppdragsförståelse;

  Sammanfattning : Under senare år har ett ökande antal lärare valt att lämna sitt uppdrag i skolan (Åstrand, 2018). Det finns varierande orsaker till att skolpersonal väljer att inte stanna kvar på sin arbetsplats men en del verksamma inom skolan beskriver att det är för mycket administrativt arbete, en del anger att ansvaret har ökat och några menar att arbetsbördan i skolan har ökat. LÄS MER

 4. 4. Det ambivalenta uppdraget : Förskollärares och specialpedagogers syn på roller och uppdrag gällande dokumentation och bedömningspraktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Maja Erlandsson; Christina Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :specialpedagogik; bedömning; diskursanalys; dokumentation; förskollärare; kvalitativ intervju; observation; specialpedagog; yrkesroller;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka förskollärares och specialpedagogers roller och uppdrag gällande förskolans bedömningspraktik och dokumentation samt vilka konsekvenser de olika yrkesrollernas uppfattning och agerande får för barn i behov av särskilt stöd. Mot bakgrund av ett antal indikatorer som pekar på ett ökat bedömningsfokus i allt lägre åldrar undersöks vilka eventuella skillnader i synen på observation, dokumentation och bedömning som framkommer beroende på profession. LÄS MER

 5. 5. ”Man kan inte alltid trolla med knäna” Specialpedagogers uppdrag med att utveckla tillgängliga lärmiljöer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Bergstrand; [2019]
  Nyckelord :Pedagogiska insatser; Förhållningssätt; Lärmiljö; Motivation; Observation;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Bergstrand, Anna (2019) ”Man kan inte alltid trolla med knäna”- Specialpedagogers uppdrag med att utveckla tillgängliga lärmiljöer. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90hp. LÄS MER