Sökning: "OMX Large Cap"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade orden OMX Large Cap.

 1. 1. Vem äger ansvaret för resultatmanipuleringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Eriksson; John-Jacob Holmberg; Tobias Wellenstam; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; Jones Cash Flow Model; ownership structure; corporate governance; agency theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan olika variabler för ägarstrukturer och graden av earnings management inom svenska företag noterade på OMX Stockholm Large Cap under åren 2018–2020. Metod: Studien är genomförd med en deduktiv ansats och kvantitativ datainsamling. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors påverkan på upplysningar gällande informationssäkerhet : En kvantitativ studie om hur andelen kvinnor i en bolagsstyrelse påverkar upplysningar gällande informationssäkerhet hos svenska bolag noterade på OMX Stockholm Large Cap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Jansson; Nathalie Sandström; [2022]
  Nyckelord :critical mass; frivilliga upplysningar; informationssäkerhet; kvinnor; könsfördelning; styrelsesammansättning;

  Sammanfattning : I takt med en tilltagande digitalisering i dagens samhälle har en kraftig ökning av informationsintrång mot företag konstaterats. Det har därför blivit en högaktuell fråga för företag att hantera och upplysa om riskerna med informationssäkerhet. LÄS MER

 3. 3. CEO Ownership and Innovation Investments: Is Shareholding Incentivizing Enough?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Axel Jönsson; Hannes Högmark; [2022]
  Nyckelord :R D; Innovation; Agency Problems; Corporate Governance; CEO Ownership;

  Sammanfattning : Agency theory suggests that managers may under- or over-invest in R&D depending on whether they see the risks or possibilities investing in it. This study examines how CEO ownership is related to investments made in R&D. LÄS MER

 4. 4. Intraday Stock Price Variability Around Quarterly Earnings Announcements: Are markets efficient at interpreting quarterly earnings announcements?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Anton Ljungnér; [2022]
  Nyckelord :Efficient Market Hypothesis EHM ; Stock price variability; Earnings announcements; Post-earnings-announcement drift; Daily Price Range DPR ;

  Sammanfattning : This study examines the market reactions to earnings announcements and investigates the relationship between market cap segment and stock price variability around quarterly earnings announcements, on the Nasdaq OMX Stockholm main market during the year of 2021. Consistent with theoretical hypothesis, the empirical analysis shows that in the days surrounding an announcement of earnings, the abnormal intraday price ranges are elevated, and the elevated ranges are sustained for up to eight days following an announcement. LÄS MER

 5. 5. Ska vi splitta? : En kvantitativ studie om överavkastning innan annonsering av svenska aktiesplittar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johan Nygren; Markus Haglund; [2022]
  Nyckelord :Signaleringsteorin; effektiva marknadshypotesen; annonseringseffekt; aktiesplit; eventstudie; överavkastning; genomsnittlig överavkastning; genomsnittlig kumulativ överavkastning;

  Sammanfattning : En aktiesplit delar en befintlig aktie till flera och priset för varje aktie delas proportionerligt efter splitfaktorn. Där 1 aktie för 100 kr kan bli 2 aktier för 50 kr, det totala börsvärdet för företaget blir oförändrat, men priset per aktie blir lägre. LÄS MER