Sökning: "OPEC"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet OPEC.

 1. 1. The Impact of OPEC Announcements on Stock Returns

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi; Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Oliver Samer Haydar; Marcus Reilimo; [2020]
  Nyckelord :OPEC; Event study; CAPM; CAAR; EMH; Behavioural finance;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the effects of OPEC oil production cut announcements on stock returns of specified companies listed on the London Stock Exchange. Two categories are constructed from stocks of companies operating in oil, gas and mining sectors and companies operating in pharmaceutical, industrial engineering and industrial transportation sectors, respectively. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en grön förskolegård : hur kan vegetation främjas genom processen från gestaltning till etablering?

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Josefin Wernestad; [2018]
  Nyckelord :förskolegård; utemiljö; vegetation; process; barn; utemiljö; lek; platsstudie; gröna gårdar;

  Sammanfattning : Det här arbetet har velat undersöka hur vi som praktiserande landskapsarkitekter kan främja god och lekbar vegetation vid byggandet av nya förskolegårdar idag. Målet med arbetet har varit att öka förståelsen för de förutsättningar och processer som förekommer i främst gestaltning- och anläggningsfasen av förskolegårdar, med fokus på vegetationen, exemplifierat av två genomförda projekt. LÄS MER

 3. 3. Förskolegården : En plats för barns naturvetenskapliga möten

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elisabeth Johansson; [2018]
  Nyckelord :Plats; material; förskolegården; naturvetenskap; meningsskapande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till kunskap om förskolebarns naturvetenskapliga meningsskapande genom att ta del av deras handlingar i mötet med material på förskolegården. De två frågeställningarna som har guidat i genomförandet av studien är: Vilka av förskolebarnens handlingar kan urskiljas som naturvetenskapligt meningsskapande på förskolegården? Vilka möjligheter erbjuder platsen (förskolegården) för förskolebarnens handlingar och naturvetenskapliga meningsskapande?   Studien utgår från en mikroetnografisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Är takgården lämplig som skolgård för barn? : en empirisk studie av tre förskolegårdar på tak i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ann-Sofie Larsson; Isabella Vamborg; [2017]
  Nyckelord :takgård; förskolegård på tak; takförskola; barns utemiljö; barnperspektiv; observation; lekvärdesfaktor; OPEC; Malmö stad; friyta;

  Sammanfattning : I de rådande stadsbyggnadsidealen ses förtätning som en hållbar strategi att bygga ut staden. I de större städerna i Sverige råder däremot markbrist vilket gör utrymmet i staden till en prioriteringsfråga. Bland många intressen nedprioriteras ibland barnens intresse och de riktlinjer som finns gällande barns utemiljö följs då inte. LÄS MER

 5. 5. Förskolegården : En studie av de yngsta barnens utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Lisa Adolfsson; Jonna Kaivola; [2016]
  Nyckelord :Förskolegården; de yngsta barnen; OPEC; möjligheter; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka möjligheter och utmaningar som kan finnas på de yngsta barnens förskolegård. Syftet är även att ta reda på hur väl bedömningsverktyget för miljövärdering  OPEC (outdoor play envoirment categories) kan användas för att identifiera möjligheter, utmaningar samt utvecklingsområden på de yngsta barnens förskolegård. LÄS MER