Sökning: "OPERA-MILP"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet OPERA-MILP.

 1. 1. Energirenovering av flerbostadshus från miljonprogrammet genom LCC-optimering : En fallstudie av två byggnader i Linköping, Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Viktoria Kindesjö; Linda Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :LCC-optimisation; Energy renovation; Building Energy Systems; the Million Programme; OPERA-MILP; Energy Efficiency; Life-Cycle Cost; Primary Energy; Greenhouse gas emissions; LCC-optimering; Energirenovering; Byggnaders energisystem; Miljonprogrammet; OPERA-MILP; Energieffektivisering; Livscykelkostnad; Primärenergi; Växthusgasutsläpp; Boverkets energiklasser;

  Sammanfattning : The content of greenhouse gases in the atmosphere is increasing resulting in climate change and efforts to stop the negative trend need to be intensified. The energy use in the Swedish residential and service sector constitutes 40 % of the total energy use of 378 TWh in the country. LÄS MER

 2. 2. Energirenovering av en kulturhistoriskt värdefull byggnad med LCC-optimering : En fallstudie av Skylten i Linköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Louise Tingström; [2017]
  Nyckelord :energirenovering; energikartläggning; LCC-optimering; livscykelkostnad; energisimulering; IDA-ICE; OPERA-MILP; kulturhistoriskt värdefull byggnad;

  Sammanfattning : I dagsläget står bostads- och servicesektorn för cirka 40% av den totala slutliga energianvändningen i Sverige [1], vilket motsvarar utsläpp av cirka 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter [2]. Cirka 90% av denna energianvändning har sitt ursprung från hushåll och lokalbyggnader [1]. LÄS MER

 3. 3. Energy Renovation of an Historic Town Using Life Cycle Cost Optimization : An Assessment of Primary Energy Use and CO2 Emissions

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Vlatko Milić; [2016]
  Nyckelord :The buildings energy system; energy conservation; historic buildings; heritage values.; Byggnadens energisystem; energibesparing; historiska byggnader; kulturhistoriska värden.;

  Sammanfattning : Historic buildings, buildings built before 1945, represent a third of the total building stock in Sweden. While implementing energy efficiency measures (EEMs) on historic buildings it is important to consider heritage values. LÄS MER