Sökning: "ORS SRS"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ORS SRS.

 1. 1. Finns det ett samband mellan patientskattning av allians och tidig förbättring i psykoterapi? - en undersökning inom primärvården

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara-Lisa Albrekt; Ulrika Lindberg; [2018]
  Nyckelord :allians; feedback-informerad terapi; ORS SRS; tidig förbättring i psykoterapi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka ett eventuellt samband mellan allians och förbättring under de första tre samtalen i psykoterapi. Undersökningen utfördes i ordinarie primärvårdsverksamhet och behandlingen var reguljär psykologbehandling med KBT. LÄS MER

 2. 2. Klargörande samtal på familjerådgivningen. Hur hjälper vi någon som är ambivalent - kan en intervention göra en skillnad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Catarina Marbe; Lisa Wall; [2018]
  Nyckelord :Family counseling; clarification; assignment; contextual marking; Alliance; dropout; Feedback Informed Treatment; FIT; Outcome Rating Scale; ORS; Session Rating Scale; SRS; Familjerådgivning; klargörande; uppdrag; sammanhangsmarkering; allians; avhopp; Feedback Informerad Terapi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien handlade om klargörande samtal på en familjerådgivning i södra Sverige. Syftet var att undersöka hur en begränsad insats, en intervention i form av en sammanhangsmarkering i samtalen gjorde en skillnad i andelen avhopp och percent reaching target, dvs. LÄS MER

 3. 3. Feedback-informerad terapi på familjerådgivningen - Leder det till förbättring?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN)

  Författare :Gunilla Backlund; [2016]
  Nyckelord :family councelling; couple therapy; feedback informed treatment; Outcome Rating Scale; Session Rating Scale; Family Climate”; familjerådgivning; parterapi; feedbackorienterad terapi; ORS SRS; Familjeklimat;

  Sammanfattning : Följande studie handlar om feedbackorienterad terapi på Familjerådgivningen. Syftet var att mäta parens upplevda förändring av livstillfredsställelse för att se om samtalen på Familjerådgivningen gör skillnad och om förändringen enligt skattningsinstrumenten ORS och SRS överensstämde med skattningen av klimatet i parrelationen/familjen samt om det fanns några könsskillnader. LÄS MER

 4. 4. Utredningsförfarandet inom barn- och ungdomspsykiatrin: hur skapar vi mervärde för familjerna? : ”Therapeutic Assessment with Children and Families” (TA-C) jämfört med Traditionella Ut- redningar (TU) – en randomiserad kontrollerad pilot-studie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Richard Rosshagen; [2015]
  Nyckelord :Theraputic Assessment for Children; barnpsykiatrisk utredning; allians; livstillfredställelse;

  Sammanfattning : Tidigare amerikanska studier av utredningsmetoden ”Therapeutic Assessment with Children and Families” (TA-C) visar att föräldrar så väl som barn upplever förbättringar av barnets psykiatriska symptom, samt av familjens globala funktionsförmåga och emotionella relaterande under utredningsprocessen. TA-C leder också till en ökad tillfredsställelse med den behandling som sedan erbjudits. LÄS MER