Sökning: "Obaidah Al-assadi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Obaidah Al-assadi.

  1. 1. Järnbristanemi och behandlingsmetoder : Jämförelse av effektivitet och säkerhet av intravenösa och orala järnbehandlingar av järnbristanemi vid graviditet och postpartum hos kvinnor.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Obaidah Al-Assadi; [2022]
    Nyckelord :Erytrocyt; anemi; funktionell järnbrist; järnbristanemi; oralt järn; intravenöst järn; järnkarboxymaltos;

    Sammanfattning : Syre transporteras i kroppen från lungorna till vävnader bundet till hemoglobin i erytrocyter. Specifikt i hemoglobin är det järnatomen som binder syret. För att det ska bildas erytrocyter är det nödvändigt med järn, folsyra och vitamin B12. Brist på dessa leder till anemi. LÄS MER