Sökning: "Obegränsad skattskyldighet"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Obegränsad skattskyldighet.

 1. 1. Väsentlig anknytning till Sverige? : – Vad krävs av den skattskyldige för att genombryta presumtionsregeln i 3 kap. 7 § 2 st. inkomstskattelagen (1999:1229)?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jennifer Lundin; [2021]
  Nyckelord :juridik; skatterätt; processrätt; förvaltningsprocess; bevisbörda; bevis; bevisning; beviskrav; väsentlig anknytning; 3 kap. 7 § IL; obegränsad skattskyldighet;

  Sammanfattning : Även om en fysisk skattskyldig person flyttar från Sverige kan denne ändå anses vara obegränsat skattskyldig här om denne tidigare har varit bosatt här och har väsentlig anknytning hit. Reglerna om väsentlig anknytning återfinns i 3 kap. 7 § IL. Av paragrafens andra stycke framgår bland annat den s. LÄS MER

 2. 2. Grunderna för beskattning av privatpersoners global- inkomst - En komparativ analys mellan Sverige och USA

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amelie Johansson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Skatterätt; globalbeskattning; USA; Sverige; komparativ analys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ analys mellan Sverige och USA där de olika grunderna för obegränsad skattskyldighet undersöks. Uppsatsen presenterar grunderna för beskattning i respektive land, där Sverige fokuserar på bosättning och anknytning genom vistelse medan USA i första hand beskattar medborgare och bosatta. LÄS MER

 3. 3. Ska jag beskattas i Sverige? : En analys av hur familj och bostad inrättad för åretruntbruk påverkar bedömningen av väsentlig anknytning till Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Marie Olsson; Elin Norberg; [2018]
  Nyckelord :Internationell beskattning; obegränsad skattskyldighet; väsentlig anknytning; bostad inrättad för åretruntbruk; familj;

  Sammanfattning : För att veta vilka inkomster en person ska beskattas för i Sverige måste det fastställas huruvida personen är begränsat eller obegränsat skattskyldig i landet. Om en person är obegränsat skattskyldig ska denna beskattas för alla sina inkomster i Sverige, medan en begränsat skattskyldig ska beskattas endast för ett fåtal specifika inkomster. LÄS MER

 4. 4. Spanska fönstret - En skattelucka eller bluff?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Lindblom; [2016]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; spanska fönstret; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att diskutera och analysera huruvida fenomenet ”spanska fönstret” utgör en skattelucka som möjliggör undkommande av kapitalvinstbeskattning vid en flytt från Sverige till Spanien. Detta har utretts mot bakgrund av ett skattenomadstillstånd och skatteavtalet mellan Sverige och Spanien. LÄS MER

 5. 5. Uppfyller värdepappersfonder och specialfonder rekvisitet skattskyldig i skatteavtal?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Cartne; [2015]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I art. 4 OECD:s modellavtal fastställs begreppet hemvist och i artikeln anges att en person anses ha hemvist om denne enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Art. LÄS MER