Sökning: "Oberoende styrelseledamöter"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Oberoende styrelseledamöter.

 1. 1. Jämställdhet i bolagsstyrelser – Framtidens vinnare? : En studie om faktorer som påverkar den genomsnittliga könsfördelningen i styrelser bland bolag på Stockholmsbörsen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alice Eriksson; Hjalmar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Gender equality; Gender quotation; Board; Board of directors; Listed companies; The Swedish Code of Corporate Governance; Jämställdhet; Könskvotering; Bolagsstyrelser; Styrelseledamöter; Koden; Börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Problemformulering: Jämställdheten i bolagsstyrelser debatteras flitigt och företag jobbar aktivt med att öka andelen kvinnor. Inflödet av nya bolag och utflödet av bolag från Stockholmsbörsen påverkar andelen kvinnor i styrelserna totalt och denna effekt är inte tidigare analyserad. LÄS MER

 2. 2. "Accounting Hocus-Pocus" : En studie över de oberoende styrelseledamöternas påverkan på resultatmanipulering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :David Krieg; Fredrik Björklund; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; independent directors; Swedish coporate governance code; discretionary accruals; real activities manipulation; Resultatmanipulering; Oberoende styrelseledamöter; Svensk bolagsstyrningskod; godtyckliga periodiseringar; kassaflödesmanipulation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet Titel: Accounting Hocus-Pocus - En studie över de oberoende styrelseledamöternas påverkan på resultatmanipulering. Bakgrund: De principbaserade regelverk som börsnoterade företag tvingas följa, skapar utrymme för ledningen att manipulera redovisningen. LÄS MER

 3. 3. Skadeståndsansvaret i aktiebolag - en studie av ansvarsfördelningen mellan styrelse, VD och revisor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Hansen; [2018]
  Nyckelord :Civilrätt; skadeståndsrätt; skadeståndsansvar; ansvarsfördelning; styrelse; revisor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett aktiebolag fördelar ett parallellt rättslig ansvar mellan bolagets styrelse, VD och revisor som i huvudsak aktualiseras när en skadeståndstalan riktas mot dem. Enligt ABL är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning, organisation och att utöva tillsyn över bolagets bokföring enligt 8:4 ABL. LÄS MER

 4. 4. Bolagsstyrningsprincip - Hur ska kakan delas mellan aktieägare och andra intressenter? : En komparativ studie om ägarstruktur och styrelsens påverkan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Chunhua Wang; Linda Johansson; [2017]
  Nyckelord :Bolagsstyrning; Ägarstruktur; Styrelsesammansättning; Aktieägarteori; Intressentteori; Institutionella skillnader; China; Sverige;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Ska ett företags verksamhet drivas för att maximera aktieägarvärde eller tillgodose alla intressenters intressen är en fråga som varit fokus för mycket forskning. Många forskare har undersökt vad som påverkar valet av bolagsstyrningsprincip, där ägarstruktur och styrelsesammansättning har lyfts fram som betydande faktorer. LÄS MER

 5. 5. Påverkar andelen kvinnliga styrelseledamöter total risk i svenska onoterade aktiebolag? : En studie om sambandet mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk i svenska onoterade aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Maria Boström; Louise Kvarnberg; [2017]
  Nyckelord :Women; corporate board; financial risk; business risk; firm risj; Swedish unlisted corporations; Kvinnor; bolagsstyrelse; finansiell risk; rörelserisk; total risk; svenska onoterade aktiebolag;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk i svenska onoterade aktiebolag. Tidigare forskning har riktats mot noterade aktiebolag och då huruvida det finns ett samband mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och företags finansiella- respektive rörelserisk. LÄS MER