Sökning: "Obeståndsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Obeståndsrätt.

 1. 1. Separationsrätt till virtuell egendom : En utredning av möjligheterna till sakrättsligt skydd för virtuell egendom i datorspel genom separationsrätt på grund av bibehållen och förvärvad äganderätt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Friman; [2021]
  Nyckelord :sakrätt; separationsrätt; konkurs; utmätning; obeståndsrätt; virtuell egendom; immaterialrätt; Linköping;

  Sammanfattning : Virtuell egendom avser objekt som existerar inom ramen för ett datorspel. Denna typ av egendom innehar fyra grundläggande egenskaper; avsaknad av fysisk form, beständighet,rivalitet och interaktivitet. Kombinationen av egenskaper kan anses vara unik för virtuell egendom. Däremot delas flera egenskaper med annan egendom. LÄS MER

 2. 2. Nya EU-rättsliga bestämmelser om företagsrekonstruktion : En analys av direktiv (EU) 2019/1023 inverkan på rekonstruktionsförfarandet i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Ylva Thunberg; [2020]
  Nyckelord :Företagsrekonstruktion; obeståndsrätt;

  Sammanfattning : I svensk rätt finns det i huvudsak två alternativa förfaranden när ett företag befinner sig i ekonomisk kris: konkurs och företagsrekonstruktion. Företagsrekonstruktionsförfarandet regleras i lag (1996:764) om företagsrekonstruktion (LFR) och förfarandet innebär att företaget i fråga kan vidta åtgärder för att förbättra företagets resultat samt en möjlighet att förhandla med sina borgenärer om ett ackord. LÄS MER

 3. 3. Abandonering av miljöfarligt avfall - ur ett konkursrättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elvira Ström Brax; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; obeståndsrätt; insolvensrätt; konkursrätt; abandoneringsrätt; abandonering; miljörätt; miljöfarligt avfall; miljöfarlig verksamhet; konkursbo; konkursbokonkurs.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka abandoneringsförfarandet inom den svenska konkursrätten, i synnerhet möjligheten att abandonera miljöfarligt avfall och rättsverkningar förknippade med sådant förfarande. Med abandonering avses ett förfarande där en konkursförvaltare under pågående konkurs låter egendom med negativt eller försumbart värde utgå ur konkursboets förmögenhetsmassa till förmån för konkursgäldenären, som återfår rådighet över egendomen. LÄS MER

 4. 4. Tillfällig vårdplikt för tredje mans egendom vid konkursutbrottet : En jämförelse med bl.a. ärvdabalken och allmänna rättsgrundsatser

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Carl Oscar Andersson; [2019]
  Nyckelord :Vårdplikt; konkurs; konkursförvaltare; konkurslagen; obeståndsrätt; lösöre;

  Sammanfattning : Konkursförfarandet är ett komplext förfarande som regleras av omfattande och relativt avancerad lagstiftning. Syftet med förfarandet är att under ordnade former avveckla en insolvent konkursgäldenärs verksamhet samtidigt som konkursborgenärers fordringar tillgodoses och regleras.   Även andra parter kan beröras av konkursen. LÄS MER

 5. 5. Avtalsprincipen och borgenärernas ställning : I ljuset av traditionsprincipens nuvarande tillämpning och den utsökningsrättsliga presumtionsregeln i 4:18 UB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Mateja Slavnic; [2018]
  Nyckelord :Avtalsprincipen; Traditionsprincipen; 4:18 UB; Borgenärer; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Obeståndsrätt; Konkursrätt; Sakrättsligt skydd; Borgenärsskydd; Rådighetsavskärande; Lösöreköp; Likabehandlingsprincipen;

  Sammanfattning : Allt sedan traditionsprincipen i början av 1900-talet fick klart fäste i svensk rätt har olika syften angetts för, samt krav uppställts med principen. Syftet torde numera vara stävjandet av borgenärsbedrägliga transaktioner. LÄS MER