Sökning: "Observationsschema"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet Observationsschema.

 1. 1. Vägleda barn att använda fingermönster : En kvalitativ studie om hur lärare gör för att vägleda barn att använda fingermönster vid aritmetikproblem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Olivia Kollberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv ta reda på hur lärare använder fysiska och intellektuella redskap i aritmetikundervisningen med barn i åldrarna 5–7 år. Syftet ska besvaras genom följande frågeställning: Hur gör lärare för att vägleda barn i att använda strukturerade fingermönster som ett verktyg för att lösa enklare aritmetikproblem? Studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet som ser lärande som en process som konstrueras i en social miljö där läraren vägleder barn i hur kulturella redskap kan användas för att förstå omvärlden. LÄS MER

 2. 2. Samtalet är så mycket mer än bara samtal! : Förutsättningar för lärande i olika arbetsformer och sittordningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kristian Krogius; David Odelind; [2020]
  Nyckelord :sittordning; individuellt arbete; grupparbete; ämnesrelaterat; icke-ämnesrelaterat ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap kring lärarens arbete med helklassundervisning, sittordning och samtal. Studien utgick från den sociokulturella teorin, där tyngdpunkten ligger på att lärande sker i samtal med andra. Undersökningen är i grunden en kvantitativ studie av lärarens tidsanvändning och samtal i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Luna - ett matematiskt äventyr : En undersökning om hur en narrativ text främjar motivation till matematikämnet i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Anna Björklund; [2020]
  Nyckelord :berättelse; kontext; kooperativ; motivation; narrativ.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att skapa ett läromedel; en berättelse med tillhörande vardagsnära matematiska uppgifter. Genom att ge de matematiska uppgifterna ett sammanhang då frågorna utformades ur berättelsen, var intentionen att eleverna skulle uppleva ökad motivation till att lösa uppgifterna. LÄS MER

 4. 4. Utformningen av lärmiljöer i fritidshemmet : En kvalitativ studie av den fysiska, pedagogiska och sociala miljöns betydelse för en inkluderande undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Svensson; Annie Olsson; [2020]
  Nyckelord :Leisure time center; physical environments; pedagogical environments; social environments; learning environments; including learning environments; teaching; Fritidshemmet; fysisk miljö; pedagogisk miljö; social miljö; lärandemiljö; inkluderande lärmiljö; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur den pedagogiska, fysiska och sociala miljön påverkar undervisningen i fritidshemmet samt lärarnas upplevelser av de olika miljöerna. Vilka möjligheter och hinder upplever lärare i fritidshem för att anpassa miljön för alla elever? Studien bygger på semi-struktuerade intervjuer samt ett observationsschema där den fysiska och pedagogiska miljön studerades. LÄS MER

 5. 5. Svenskämnesperspektiv och undervisningstraditioner : En didaktisk analys av högskoleförberedande och yrkesförberedande läroböcker i svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Erika Andersson; [2020]
  Nyckelord :läromedelsanalys; svenskämnesperspektiv; undervisningstraditioner; svenska 1; läroplansteori; innehållsanalys; observationsschema;

  Sammanfattning : Historiskt sett har olika undervisningsformer använts parallellt för olika samhällsgrupper i ämnet svenska. Syftet med denna uppsats är att analysera yrkesförberedande och högskoleförberedande läroböcker i svenska 1 på gymnasiet för att se hur ämnet svenska framställs i dessa utifrån olika svenskämnesperspektiv och undervisningstraditioner. LÄS MER