Sökning: "Occupational Health and Safety"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Occupational Health and Safety.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Matilda Andersson; Frida Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; nurses; occupational stress; stressors; Arbetsrelaterad stress; erfarenheter; sjuksköterskor; stressorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett globalt hälsoproblem som återfinns inom sjuksköterskeprofessionen likväl som många andra yrken. Individer som får utstå bestående aktivering av kroppens stressrespons löper en ökad risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa samt på längre sikt risk för förtidig död. LÄS MER

 2. 2. Violence and harassment at the work in the light of the new ILO Convention No. 190

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mariia Prokopenko; [2020]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Violence and harassment in the world of work is a complex issue that has numerous manifestations. This thesis provides an overview of the international law around violence and harassment at the workplace, both taking into the account the new ILO Convention on the Violence and Harassment, C 190 and the previous legal instruments that had touched on this issue. LÄS MER

 3. 3. "Vi åker obältade..." : En kvalitativ studie om stressorer och möjliga förändringar i polisyrket

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emelie Örtlund; [2020]
  Nyckelord :Stress; police work; work environment; Occupational health; Swedish police officers; stress; polisiärt arbete; arbetsmiljö; arbetshälsa; svenska poliser;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Polisarbete är till sin natur stressigt och oförutsägbart men uppsatsen syftar till att undersöka stress som kan minimeras med hjälp av förändringar i arbetsmiljön. Syftet är att undersöka olika uppfattningar om stressorer som förekommer inom yrkeskåren bland poliser i yttre tjänst och vilka förändringar de upplever behöver ske för en mer hälsosam yrkeskår. LÄS MER

 4. 4. Skadlig alkoholkonsumtion på arbetsplatsen - en strukturerad litteraturstudie om olika interventioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Gustafsson; Linn Persson Lidholm; [2020]
  Nyckelord :Alcohol consumption; intervention; workplace; factors; effect; Alkoholkonsumtion; intervention; arbetsplats; faktorer; effekt;

  Sammanfattning : Introduktion: Hög alkoholkonsumtion bidrar till flera sjukdomar och leder till ett stort antal dödsfall varje år i Sverige och i världen. Studier påvisar att alkoholkonsumtion på arbetsplatsen är högst förekommande, men existerande forskning gällande strategier för minskad skadlig alkoholkonsumtion är begränsade och bristande. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av arbetsmiljöarbetet i byggbranschen : En nulägesanalys

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Elsa Vilhelmsson; Linda Wedin; [2020]
  Nyckelord :Occupational Health and Safety; Digitalization; Current Situation; Benefits; Challenges; Development; Arbetsmiljö; Digitalisering; Nulägesanalys; Möjligheter; Utmaningar; Utveckling;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en riskfylld industri med ett stort antal olyckor i jämförelse med andra branscher, vilket är en indikation på att åtgärder för att hindra detta krävs. Samtidigt har digitaliseringen framgångsrikt etablerats mer och mer trots att det gått långsamt jämfört med andra branscher. LÄS MER