Sökning: "Occupational Therapy COVID-19"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Occupational Therapy COVID-19.

 1. 1. Coronapandemins inverkan på chefers arbete med att främja sociala aktiviteter på äldreboenden. En kvalitativ studie baserad på intervju och enkäter med chefer på äldreboenden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Naida Lindov; Josefin Lindström; [2021]
  Nyckelord :COVID-19 - Pandemi; Äldre; Socialt utanförskap -Ensamhet - Psykisk ohälsa; Aktivitetsförlust; Aktivitetsutanförskap; Chefer; Occupational Therapy COVID-19; Pandemic; Elderly; Social exclusion; Loneliness; Mental illness; Occupational deprivation; Occupational alienation; Managers; Occupational Therapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner där bland annat besöksförbud infördes från 30 mars till 1 oktober 2020 på äldreboenden i Sverige. Författarna undersöker hur besöksförbudet har påverkat hur chefer arbetar med socialt utanförskap och för att främja social inkludering under denna tidsperiod. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters erfarenheter av friluftsaktiviteter som intervention

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Matsdotter Sjöö; Frida Persson; [2021]
  Nyckelord :Occupational therapy; outdoor activities; intervention; mental illness; mental health; Arbetsterapi; friluftsaktiviteter; intervention; psykisk ohälsa; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter arbetsterapeuter har gällande friluftsaktivitet som intervention för vuxna med psykisk ohälsa samt att identifiera möjligheter och hinder att använda friluftsaktivitet som intervention.Metod: Författarna valde en kvalitativ ansats och utförde studien med semistrukturerade intervjuer och analyserade dessa med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. ”Vi måste prata, vi måste träffas!” : En intervjustudie om äldre personers delaktighet vid sociala digitala mötesplatser under covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Julia Forsander; Annie Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :digital activities; group activities; occupational therapy; senior; senior center; arbetsterapi; digitala aktiviteter; gruppaktiviteter; senior; träffpunkt;

  Sammanfattning : Under covid-19 pandemin tvingades fysiska mötesplatser för äldre personer att stänga. Som följd av detta startade digitala mötesplatser. Syfte: Genom intervju beskriva äldre personers uppfattning om vad som var betydelsefullt för deras upplevelse av delaktighet i sociala digitala mötesplatser, under covid-19 pandemin. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av aktivitetsbalans och dess påverkan på stress för studenter under pandemin covid-19 : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Ida Svensson; Desirée Bard; [2021]
  Nyckelord :College; Global epidemic; Occupational imbalance; Occupational therapy; Aktivitetsobalans; Arbetsterapi; Global Epidemi; Högskola;

  Sammanfattning : Titel: Upplevelser av aktivitetsbalans och dess påverkan på stress för studenter under pandemin covid-19. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur studenter på en svensk högskola upplever aktivitetsbalans och dess påverkan på stress under pandemin covid-19. LÄS MER

 5. 5. Aktivitetsmönster och upplevd aktivitetsbalans hos individer över 70 år efter införandet av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsad social kontakt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Sigfridsson; Johanna Vidal; [2021]
  Nyckelord :occupational therapy; social distancing; patterns of daily occupations; occupational balance; arbetsterapi; social distansering; aktivitetsmönster; aktivitetsbalans;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva aktivitetsmönster och upplevelse av aktivitetsbalans hos individer över 70 år efter införandet av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsad social kontakt i samband med covid-19-pandemin. Metod: Genom en kvalitativ induktiv ansats med ett strategiskt urval genomfördes 17 semistrukturerade intervjuer. LÄS MER