Sökning: "Occupational Therapy and Client Centered"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Occupational Therapy and Client Centered.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTISKA METODER FÖR VUXNA MED AKTIVITETSPROBLEMATIK RELATERAD TILL ADHD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Linn Dahlberg; Fredrik Losjö; [2021-05-31]
  Nyckelord :Attention Deficit Disorder with Hyperactivity; Limitation of Activity; Occupational Therapy and Client Centered;

  Sammanfattning : Bakgrund En god hälsa är något vi alla önskar och samtidigt är hälsa något som kan tolkas olika beroende på vem man frågar. Att vara vuxen med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kan innebära att leva med en livslång funktionsnedsättning som kan orsaka psykisk, social och fysisk ohälsa, där samsjuklighet med tillstånd som ångest, personlighetsstörning, missbruk eller social fobi är vanligt. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters erfarenheter av att använda arbetsterapeutiska interventioner för personer med multipel skleros

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Bengtsson; Julia Wolter; [2021]
  Nyckelord :Fatigue management course; Multiple sclerosis; Occupational Therapy; Rehabilitation; Arbetsterapi; Fatigue management kurs; Multipel skleros; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med studien var att undersöka och beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att använda arbetsterapeutiska interventioner för personer med multipel skleros (MS). Metod. Ett bekvämlighetsurval användes. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner för barn och ungdomar i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Liselott Prestjan; Martina Odenius; [2021]
  Nyckelord :Occupational therapy; interventions; students; school environment; arbetsterapi; interventioner; elever; skolmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka arbetsterapeutiska interventioner som genomförs för barn och ungdomar i skolan. Metoden som användes var en kvalitativ metod där sju yrkesverksamma arbetsterapeuter anställda på skola och barn- och ungdomshabiliteringen intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide för att ta del av deras erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutens roll för personer med diagnosen myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Daniel Andersson; Emma Hellmark; [2020]
  Nyckelord :occupational therapy; myalgic encephalomyelitis; chronic fatigue syndrome; ME CFS; arbetsterapi; myalgisk encefalomyelit; kroniskt trötthetssyndrom; ME CFS;

  Sammanfattning : Bakgrund: ME/CFS är en allvarlig, kronisk och komplex multisystemsjukdom som ofta och dramatiskt begränsar de drabbade personernas aktivitet. De vetenskapliga beläggen gällande effekten av interventioner riktade mot funktion och funktionsnedsättning är begränsade. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av arbetsterapiprocessen med särskilt fokus på uppföljningar i det kliniska arbetet inom neurologisk rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Stina Petersson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapiprocessen; Uppföljningar; Teamarbete; Fysisk arbetsplatsmiljö; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsterapiprocessen består av tre steg som arbetsterapeuten följer i sitt kliniska arbete, varav ett är uppföljning. Uppföljning är ett primärt steg vilket avser att mäta åtgärders effekt. Trots detta är forskning som skildrar hur arbetsterapeuter upplever sitt uppföljningsarbete begränsat. LÄS MER