Sökning: "Occupational deprivation"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Occupational deprivation.

 1. 1. Coronapandemins inverkan på chefers arbete med att främja sociala aktiviteter på äldreboenden. En kvalitativ studie baserad på intervju och enkäter med chefer på äldreboenden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Naida Lindov; Josefin Lindström; [2021]
  Nyckelord :COVID-19 - Pandemi; Äldre; Socialt utanförskap -Ensamhet - Psykisk ohälsa; Aktivitetsförlust; Aktivitetsutanförskap; Chefer; Occupational Therapy COVID-19; Pandemic; Elderly; Social exclusion; Loneliness; Mental illness; Occupational deprivation; Occupational alienation; Managers; Occupational Therapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner där bland annat besöksförbud infördes från 30 mars till 1 oktober 2020 på äldreboenden i Sverige. Författarna undersöker hur besöksförbudet har påverkat hur chefer arbetar med socialt utanförskap och för att främja social inkludering under denna tidsperiod. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeutiska Interventioner För Vuxna Flyktingar : En Scoping Review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Deema Said; Juliana Babana; [2021]
  Nyckelord :Asylum seekers; culture; meaningful activities; occupational therapy; treatment; Arbetsterapi; asylsökande; behandling; kultur; meningsfulla aktiviteter;

  Sammanfattning : Antalet flyktingar ökar i dagens samhälle och när de anländer till ett nytt land finns det en risk att de berövas nödvändiga eller meningsfulla aktiviteter. Orsaken till att de drabbas av aktivitetsberövning är på grund av olika faktorer som språk, miljö och kultur. LÄS MER

 3. 3. Aktiviteter inom psykiatrisk heldygnsvård : En kvalitativ studie om arbetsterapeuters upplevelser om behov

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Mirjam Palmén; Jennie Fransson; [2018]
  Nyckelord :mental illness; occupational deprivation; occupational therapy; rehabilitation; arbetsterapi; occupational deprivation; psykisk ohälsa; rehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att personer som är inneliggande på psykiatrisk heldygnsvård ofta upplever en brist på aktiviteter. Tillgången till aktiviteter är en viktig del för människans välbefinnande och skapar förutsättningar för att kunna vara delaktig i samhället. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska insatser och dess betydelse för intagna på straffrättsliga institutioner : – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Anna Israelsson; Alexandra Lagerhjelm; [2018]
  Nyckelord :occupational deprivation; occupational enrichment; anstalt; rättspsykiatri;

  Sammanfattning : Att vara berövad sin frihet och sina valmöjligheter kan få stora konsekvenser i en individs hälsa och livssituation. Intagna riskerar att, efter avtjänat straff, släppas ut i samhället med begränsad förmåga att fungera självständigt, försämrat hälsotillstånd och med hög återfallsrisk. LÄS MER

 5. 5. Monster, idioter och sinnesslöa på Vipeholms sjukhus - - Förutsättningar för och föreställningar om aktivitet för de intagna ur ett aktivitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Stefan Widerberg; Caroline Öhman; [2015]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; utvecklingsstörning; occupational deprivation; genus; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sinnesslöa personer betraktades i början av 1900-talet som en belastning för samhället, varpå anstalter upprättades på vilka de skulle vårdas. Vipeholms sjukhus, det enda i sitt slag som var tänkt att husera svårskötta obildbara sinnesslöa, öppnades 1935 och tog emot patienter från hela Sverige. LÄS MER