Sökning: "Odd Wetzenstein"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Odd Wetzenstein.

  1. 1. Kommunikationsverktyget SBAR : En litteraturstudie om SBAR

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Odd Wetzenstein; Maria Carlsson; [2017]
    Nyckelord :SBAR; communication; patient safety; communication tools.; SBAR; kommunikation; patientsäkerhet; kommunikationsverktyg;

    Sammanfattning : Bakgrund: Dagens vårdarbete är ofta riskfyllt och komplicerat på grund av många svårt sjuka patienter, vilket i sin tur ställer höga krav på en god kommunikation. För att kunna ge patienterna en högkvalitativ god och säker vård, är kommunikationen mellan sjuksköterskor och olika professioner i lagarbetet en viktig del. LÄS MER