Sökning: "Odileine Engquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Odileine Engquist.

  1. 1. Samtal och kollektivt lärande : En observationsstudie av arbetsmötens lärandepotential

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Odileine Engquist; Kristina Forsgren; [2018]
    Nyckelord :pedagogik; kollektivt lärande; arbetsliv; arbetsplatsmöte; samspel; samtal; dialog; diskussion; debatt;

    Sammanfattning : I dagens specialiserade arbeten ställs ofta stora krav på varje medarbetares samarbetsförmåga och att åstadkomma saker tillsammans mot ett gemensamt mål eller projektutfall. En viktig arena för lärande i organisationer är arbetsmöten där människor möts för att samarbeta och hantera olika ärenden. LÄS MER