Sökning: "Offensive treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Offensive treatment.

 1. 1. Analys av nyckelrättigheter i väpnade konflikter : Hur nyckelrättigheter respekteras i det pågående kriget i Syrien

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Karl Arfors; [2021]
  Nyckelord :Humanitär rätt; Humanitär kris; Syrien; Mänskliga Rättigheter; Väpnad Konflikt; Rätten till liv; Rätten att inte utsättas för tortyr eller annan grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning;

  Sammanfattning : Abstract This essay has been about investigating and analyzing key rights in armed conflicts and howthey are respected in the Syrian war. The essay brings up three key rights and they are- the right to life- torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment- protection of cultural propertyRegarding these rights, questions are formulated- How have the human key rights been respected in the Syrian war?- How does the protection for the key rights look within IHL?- What do the prospects for an acceptable situation look like in short term?The Syrian war started in mars 2011 as a result of the Arabic spring. LÄS MER

 2. 2. ”Jag som skolkurator kan i vilket fall se till att den eleven får en bra dag och att eleven vill komma tillbaka imorgon igen, trots att det hänt något skit den här dagen” : -En kvalitativ studie om skolkuratorers förebyggande arbete mot fenomenet mobbning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sabina Shemoun; Anna Engstrand; [2021]
  Nyckelord :Offensive treatment; bullying; preventive work; school counselor; student health; room for maneuver; students; children.; Kränkande behandling; mobbning; förebyggande insatser; skolkurator; elevhälsa; handlingsutrymme; elever; barn.;

  Sammanfattning : Barn tillbringar under sin barndom mycket av sin tid i skolan. För att barnen ska kunna utbilda sig och lära sig att hantera vad det som krävs av dem, är det viktigt att skolmiljön är en trygg och säker plats att befinna sig i. LÄS MER

 3. 3. ”Två huvuden är bättre än ett” : En litteraturstudie om skönlitteratur och boksamtalets möjligheter att motverka kränkande behandling i grundskolans mellanår.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sofia Granath; Linn Lönkvist; [2021]
  Nyckelord :litteratur; boksamtal; kränkande behandling; värdepedagogik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att utforska skönlitteraturens och boksamtalens roll gentemot kränkande behandling. Därtill kommer även studien att ge en överblick över hur detta behandlas i det gemensamma klassrummet i grundskolans mellanår. LÄS MER

 4. 4. Fritidslärarens arbete med hantering av kränkande behandlingar på fritidshemmet och i klassrummet  : En kvalitativ studie av fritidslärarens erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Berivan Tutak; Vilma Svensson; [2020]
  Nyckelord :Offensive treatment; unwanted behaviors; relationships; harassment; constructivist; values; Kränkande behandling; oönskade beteenden; relationer; trakasserier; socialkonstruktivism; värdegrund;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie av sex fritidslärares arbete med hantering av kränkande behandlingar i fritidshemmet och klassrummet. Syftet med studien är att belysa hur fritidslärare resonerar kring oönskade beteenden i fritidshemmet och i klassrummet ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt. LÄS MER

 5. 5. Om syrianska ungdomars och unga vuxnas upplevelser av den svenska religionskunskapsundervisningen : En fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Erik Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Religious education; phenomenograhpy; Syriacs; Seyfo; classroom conflicts; Islamophobia;

  Sammanfattning : This paper deals with how eight Syriac adolescents and young adults have experienced Swedish religious education (RE) in secondary and upper secondary school about Judaism, Christianity, and Islam. The study reveals that four of the eight respondents experienced tensions and conflicts between Syriac and Muslims students. LÄS MER