Sökning: "Offentlig sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 1344 uppsatser innehållade orden Offentlig sektor.

 1. 1. DIGITALISERING OCH HÅLLBARHET INOM OFFENTLIG SEKTOR En explorativ studie om samverkan mellan kommuners digitaliserings- och hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Nils Mellenthin; Elias Nilsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :hållbarhet; offentlig sektor; kommuner; strategi; digitalisering;

  Sammanfattning : Det ställs idag väldigt höga krav på offentlig sektor; både när det kommer till att lyckas hänga med i samhällets digitalisering, men även i frågan om att uppnå och följa alla de mål och riktlinjer som uppkommit gällande hållbarhet från bland annat Förenta Nationerna (FN). Att arbeta med de två dimensionerna, digitalisering och hållbarhet, i samverkan tas av många studier upp som både fördelaktigt och nödvändigt för att verksamheter ska klara av de utmaningar de står inför. LÄS MER

 2. 2. INFORMATIONSSÄKERHET I SVENSKA KOMMUNER Utmaningar, brister och faktorer för ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Martinsson; Andreas Fredrikson; Josef Gunnarsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Cybersäkerhet; Systematiskt informationssäkerhetsarbete; Ledningssystem för informationssäkerhet; Metodstöd; ISO 27000; MSB;

  Sammanfattning : Sverige är en av de ledande nationerna i EU när det kommer till digitalisering, men utvecklingen av cybersäkerhet har inte följt med i samma takt som den digitala utvecklingen och det finns allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten inom offentlig sektor i Sverige. Denna studie syftar till att identifiera eventuella brister, utmaningar eller faktorer som leder till ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete i svenska kommuner. LÄS MER

 3. 3. Sjuk, men fortfarande i tjänst - En kvantitativ studie om sex olika faktorers samvariation med sjuknärvaro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Nilsson; Robin Gustavsson; [2023-09-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjuknärvaro är ett fenomen när en anställd arbetar trots att dennes hälsotillstånd skulle ha rättfärdigat sjukfrånvaro. Sjuknärvaro har blivit ett allt vanligare forskningsområde på senare år då forskare och HR-praktiker börjat misstänka att det i längden är dyrare för organisationer jämfört med sjukfrånvaro. LÄS MER

 4. 4. Ökad tillväxt för en större uppgift: En analys av Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete, sett genom institutionella logiker.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Pia Frölén; [2023-09-12]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Institutionell logik; Kompetensförsörjning; Styrformer; Byråkrati; New Public Management NPM ; Mål- och resultatstyrning; Managementbyråkrati; Managementmode; Tillitsbaserad styrning och ledning; Governance; post-NPM; Byråkratisk logik; Managementlogik; Tillitslogik;

  Sammanfattning : Polismyndigheten har i uppdrag av regeringen att med sitt kompetensförsörjande arbete öka sin tillväxt med 10 000 fler anställda till utgången av 2024. Mot bakgrund av kompetensförsörjningens styrande roll i en organisation syftar uppsatsen till att undersöka hur de olika styrformer som präglat offentlig sektor över tid har präglat Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete. LÄS MER

 5. 5. Att mäta och bedöma prestation inom rättsväsendet. En fallstudie om Polismyndigheten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Göransson; Zagros Hama; [2023-07-04]
  Nyckelord :Prestationsmätning; Komplexa Miljöer; Individuell Resultatbedömning; Polismyndigheten; Polis; Rättsväsende; Offentlig Sektor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER