Sökning: "Offentlig vårdcentral"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Offentlig vårdcentral.

 1. 1. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att möta kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Edvin Billman; Elnaz Ashkriz; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapist; primary care; intimate partner violence; qualitative method;

  Sammanfattning : Bakgrund Världshälsoorganisationen (WHO) klassar våld i nära relationer som ett folkhälsoproblem. Även om både män och kvinnor är utsatta så är det främst kvinnor som utsätts för den här typen av våld och enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är kvinnor nästan tre gånger mer utsatta än män. LÄS MER

 2. 2. Varför välja vårdcentral? : Vägen till privatisering av primärvården i Västerbottens läns landsting 1983 – 2015

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Enheten för ekonomisk historia

  Författare :Andreas Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Ekonomisk historia; Sjukvård; Lagen om valfrihetssystem; Privatisering; Vårdcentral;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats i Ekonomisk Historia avser undersöka drivkrafter och motiv bakom de institutionella förändringar som svensk sjukvård genomgått och hur det i sin tur ledde fram till Lagen om valfrihetssystem. Vidare undersöks hur LOV påverkat utbudet av vårdcentraler inom Västerbottens läns landsting. LÄS MER

 3. 3. Hur bör kvalitet definieras? : En tvärsnittsstudie om kvalitetstolkning inom offentlig respektive privat sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ludvig Ahlstrand; Thanh Nguyen; [2018]
  Nyckelord :kvalitet; service; effektivitet; konkurrens; kvasimarknad; Borås Stad; offentlig sektor; privat sektor; vårdcentral;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda hur personalen på offentliga och privata vårdcentraler i Borås Stad definierar begreppet kvalitet efter studiens ramar. Datamaterialet samlades in genom att dela ut enkäter, både i pappersform och digitalt. LÄS MER

 4. 4. Ekonomistyrning inom primärvården. En fallstudie av två verksamheters utformning och tillämpning av ekonomistyrning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ingrid Nordström; Emma Hellström; [2017-02-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den svenska sjukvården har under en längre tid präglats av förändringar. En av de större förändringar är det Fria vårdvalet som genomfördes 2010. Det har inneburit att patienterna fritt får välja vårdcentral och att pengarna följer patientens val. LÄS MER

 5. 5. Varumärke i offentlig förvaltning : Varumärkesarbete på vårdmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Omid Dost; Carolina Pettersson; Pernilla Brocker; [2014]
  Nyckelord :Varumärkeskommunikation; Offentlig vårdcentral; Brand development; Brand communication; Health choice; Public health center; Private health center; Varumärkesbyggnad; Vårdval; Privat vårdcentral;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur de privata och offentliga vårdcentralerna i Hallands län hanterar sina varumärken. Genom denna studie kan vi se hur vårdcentralerna utmärker sig från varandra i vårdmarknaden samt vilka likheter och skillnader som finns mellan de två olika verksamhetsformernas, de privata och de offentliga, hantering av varumärke. LÄS MER