Sökning: "Offentlig verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 734 uppsatser innehållade orden Offentlig verksamhet.

 1. 1. ”FRÅN NOLL TILL HUNDRA” Transformativt lärande i offentlig verksamhet

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Linda Leonhardt; [2023-02-01]
  Nyckelord :Mezirow; distansarbete; hemarbete; arbete hemifrån; digitalisering; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Komplexa samhällsutmaningar såsom digitalisering och teknisk utveckling påverkar behovet av att finna nya snabbare lösningar. Covid-19-pandemin som har framkallat en hastig omställning från kontors- till distansarbete har förändrat vår roll till mer flexibla arbetstagare. LÄS MER

 2. 2. Bisysslor inom den offentliga sektorn - En rättsvetenskaplig analys av regleringen av otillåtna bisysslor inom den offentliga sektorn utifrån ett förtroendeskadligt, arbetshindrande och konkurrerande perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Bärring; Alice Persson; [2023]
  Nyckelord :Bisysslor; Offentlig sektor; Förtroendeskadlig bisyssla; Arbetshindrande bisyssla; Konkurrerande bisyssla; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Workers in the public domain have to live up to certain demands in order to maintain institutional trust of the state. Because of this, public employees can not pose secondary employment which risks damage public trust, compete, or obstructing work. LÄS MER

 3. 3. Organisationskultur och hemarbete -En kvalitativ studie ur HR:s perspektiv gällande organisationskultur och hur hemarbete påverkat sättet att jobba med organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Frida Lavin; [2023]
  Nyckelord :organisationskultur; hemarbete; Schein; artefakter; värderingar; grundläggande antaganden; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur anställda inom HR upplever sin organisationskultur utifrån Edgar H Scheins organisationskulturteori för att synliggöra och tolka organisationskultur. Huvudsakligen ligger tyngdpunkten i studien på respondenternas egen uppfattning om organisationskultur och diskuteras med hjälp av utvald litteratur. LÄS MER

 4. 4. Näringslivsutveckling med mål om tillväxt i kommuner : En kvalitativ studie av samverkan för attraktivitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Balder Ullmann; Hasth Filip; [2022]
  Nyckelord :tillväxt; näringslivsutveckling; attraktivitet; samverkan; place branding; citymarketing;

  Sammanfattning : Kommuner i Sverige har genom det kommunala självstyret möjlighet att själva styra över hur deska fördela sina resurser och definiera målsättningar. Kommunens uppgift att erbjuda godalevnadsförhållanden och tjänster till sina medborgare finansieras av skatteintäkter från arbetstagare som sysselsätts i offentlig verksamhet och näringsliv med produktion av varor och tjänster. LÄS MER

 5. 5. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Sofia Dahlgren; [2022]
  Nyckelord :Inhemska växter; naturvård; odling; kärlväxter; ängsväxter; ekologi; bevarandebiologi; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; restaurering;

  Sammanfattning : Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). LÄS MER