Sökning: "Offentlighetsprincipen i Norge"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Offentlighetsprincipen i Norge.

 1. 1. Allmänt klotter? - Om gränsdragningen mellan minnesanteckningar och allmänna handlingar i 2 kap. 12 § TF, med jämförelse mot dansk, norsk och finsk rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Brattgård; [2019]
  Nyckelord :Statsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; komparativ rätt en. comparative law ; offentlighetsprincip; allmän handling; tryckfrihet; minnesanteckning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlighetsprincipen är en grundläggande förutsättning för den svenska demokratiska rättsstaten, som garanterar allas rätt att ta del av allmänna handlingar. Ett av undantagen från vad som klassificeras som allmänna handlingar är minnesanteckningar. LÄS MER

 2. 2. Att blåsa i visslan - Skyddet för visselblåsare inom offentlig verksamhet i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tegnestedt; Jessica Andersson; [2018]
  Nyckelord :Visselblåsning; Whistleblowing; Komparativ metod; Skandinavien; Offentlig sektor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen redogörs det för vilket rättsligt skydd offentliganställda i Skandinavien har när det gäller att påtala missförhållanden på sin arbetsplats och vad detta skyddet innebär för arbetstagaren. Det redogörs även för vilka begränsningar som kan finnas i det rättsliga skyddet och vilka jämförelser som går att göra mellan Sveriges, Danmarks och Norges regleringar på området. LÄS MER

 3. 3. Anonyma vittnen- Till skda eller nytta för det svenska rättsystemet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nathalie Medina; [2009]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige råder det allmän vittnesplikt vilket bl.a. innefattar att vittnet är skyldig att uppge sin identitet. Att vittna i en huvudförhandling är en medborgerlig skyldighet och det finns sanktionsmöjligheter mot ett vittne som vägrar att uppfylla sin plikt. LÄS MER