Sökning: "Offentligt etos"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Offentligt etos.

 1. 1. Nätbyråkraten: Copingmekanismer och offentligt etos som de framträder i konversationer i ett internetforum för socionomer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Rickard Wohlert; [2019-02-01]
  Nyckelord :Tjänstemannarollen; Copingmekanismer; Offentligt etos;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur diskussioner i ett internetforum för socionomer relateras till teorier om gräsrotsbyråkrati och offentligt etos, och hur de påverkar tjänstemannarollen. Som metodologisk utgångspunkt har grounded theory, med inspiration av text-analys och netnografi använts. LÄS MER

 2. 2. Privat-offentliga partnerskap- Vad händer med det offentliga etoset?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adrian Kasperczyk; [2019]
  Nyckelord :PPP; Process; Substance; Institutional logics; Public sector; Social Sciences;

  Sammanfattning : The public sector has approached the private sector, which can be seen in, for example, private public partnership (PPP). In this study, the relationship between democratic process and substance requirements within PPP is examined. LÄS MER

 3. 3. Offentligt etos i granskningssamhället - En studie om tillsyn av skolor och lärares drivkraft att tjäna allmänintresset

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Thomas Edin; [2017-06-22]
  Nyckelord :Public service motivation; Public ethos; Auditing; Inspection; Primary school teachers; Deprofessionalization;

  Sammanfattning : Auditing has occasionally found itself to be regarded as institutional distrust amongst scholars in the field, whom hypothesize effects such as deprofessionalization to take place among the auditees. This study seeks to explore potential side-effects of auditing activities and explore if they bear correlation to the auditees motives to serve the common good (Public Service Motivation, PSM), which is presumed to be affected negatively by auditing. LÄS MER

 4. 4. I EN VÄRLD FULL AV VÄRDEN -En explorativ fallstudie av arbetet med offentligt etos på kommunal nivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Julia Falkenberg; Andreas Amdell; [2017-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats har vi studerat om och hur arbetet med frågor om offentligt etosuttrycks på kommunal nivå, då det till skillnad från statlig nivå inte finns någon gemensamvärdegrund för kommunalt anställda. I vår uppsats har vi utifrån Lennart Lundquists teori omoffentligt etos gjort en explorativ fallstudie av Öckerö kommun för att besvara frågan; Omoch hur uttrycks offentligt etos i Öckerö kommun och hur upplevs det av anställdatjänstemän? Vi har genomfört både en textanalys och intervjuer och kommit fram till ettresultat som visade sig både gå emot och förstärka Lundquists teori. LÄS MER

 5. 5. Vårt offentliga etos : En studie av två kommunala bostadsbolag utifrån Demokrati- och Ekonomivärden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lars El Hayek; [2017]
  Nyckelord :Kommunala bolag; demokrati; ekonomi; vårt offentliga etos; värden; tjänstepersoner; new public management; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Abstract Den kommunala förvaltningen har de senaste decennierna varit föremål för omfattande reformer. Kommunallagen som är en ramlag, reglerar kommunernas organisation och ansvarsområden. Det innebär att kommuner tillåts i stor utsträckning fritt avgöra hur verksamheter och åtaganden ska organiseras. LÄS MER