Sökning: "Ojämlikhetsregimer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Ojämlikhetsregimer.

 1. 1. Upplevelsen av jämställdhet och arbetsmiljö inom en mansdominerad bransch : En kvantitativ studie om könsskillnader i upplevd jämställdhet och arbetsmiljö.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Amanda Olsson; Victoria Österberg; [2022]
  Nyckelord :Genus; Könsskillnader; Jämställdhet; Krav-; kontroll och socialt stöd; Arbetsmiljö; Ojämlikhetsregimer; Genuskontrakt.;

  Sammanfattning : Sverige påstås vara världens mest jämställda land år 2019 men trots att vi toppar listan över de mest jämställda länderna så är vi långt ifrån att inte vara ett könssegregerat land. Den svenska arbetsmarknaden är i stor utsträckning könssegregerad. LÄS MER

 2. 2. Att vara chef med utländsk bakgrund : Butikschefers upplevelse av sin arbetssituation och yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fabian Arvidsson; Marie Mulaosmanovic; [2022]
  Nyckelord :Foreign background; store managers; discrimination; inequality regimes; Sweden; informal favoritism; social and cultural capital; habitus;

  Sammanfattning : Previous research has shown that in the last 20 years, there has been discrimination againstindividuals with a foreign background in the Swedish labor market. Statistics illustrate thatpeople with a foreign background have weaker representation than Swedish-born inmanagerial positions. LÄS MER

 3. 3. Rekrytera mångfald? : En kvalitativ studie om hur mångfald kan förstås utifrån ett industribolags rekryteringsprocess.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Frida Lifbom; [2021]
  Nyckelord :Diversity; Diversity recruitment; Inequality regimes; Discrimination; Industry; Mångfald; Mångfaldsrekrytering; Ojämlikhetsregimer; Diskriminering; Industri;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur organisationers mångfaldsarbete och mångfaldsrekrytering kan förstås med utgångspunkt i ett svensk mansdominerad industribolags rekryteringsförfarande. För att uppfylla uppsatsens syfte användes en kvalitativ metod som inkluderade granskning av industribolagets dokument rörande mångfald och rekrytering samt intervjuer med HR-personal och chefer med rekryteringsansvar. LÄS MER

 4. 4. The Ethnic Barrier : An exploratory study of the perception of ethnic diversity within investment banks in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Michael Mekonnen; Gara Tahir; [2021]
  Nyckelord :Diversity; Ethnic Diversity; Investment banking; Sweden; Foreign background; Mångfald; Etnisk mångfald; Investment banker; Sverige; Utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : This paper aims to give an insight into how employees, with foreign backgrounds, at investment banks in Sweden perceive the industry with respect to ethnic diversity. Furthermore, it intends to investigate how employees within investment banks believe ethnic diversity can be improved with a focus on the recruitment process. LÄS MER

 5. 5. Den inte så raka vägen : Om kvinnors upplevelser av att röra sig ovanför glastaket i svenskt näringsliv. Om resan dit, maktförhållanden och utestängningar längs med vägen.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Gerdsdorff; [2020]
  Nyckelord :glastak; hegemoniska maktordningar; intersektionalitet; ojämlikhetsregimer och social mobilitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur maktstrukturer påverkar inkludering och exkludering av kvinnor i ledande befattningar inom svenskt näringsliv. Studien har sökt svar på vilken betydelse identiteter så som kön, klass och etnicitet har för möjligheten att inkluderas inom ledande befattningar i svenskt näringsliv. LÄS MER