Sökning: "Okonventionellt Material"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Okonventionellt Material.

 1. 1. Modular Sound Absorbing Unit : A system solution for implementation of noise abatement appliance in indoor environments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William Odevik; Viktor Wästersved Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Noise; Sound Absorber; Modular; Novel Materials; Buller; Ljudabsorbent; Modulär; Okonventionellt Material;

  Sammanfattning : There is a rising concern about the effects of noise on human health. The noise from our technologies and comforts that evokes a negative physiological response as a response, effects like cardiovascular disease, cognitive and hearing impairments are all examples of critical health results stemming from prolonged noise exposure (WHO, 2004 & 2018). LÄS MER

 2. 2. Slaktis

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Linnéa Olmarken; [2018]
  Nyckelord :Slakthusområdet;

  Sammanfattning : Kandidatarbetet Slaktis är ett lärocenter som skall komplementera tre gamla slakthus som skall byggas om till gymnasieskolor.  Platsen Hus 41, 48 & 49 är tre industrilokaler för köttproduktion som nu ska omvandlas till gymnasieskolor. Husen är ritade i jugendstil av Gustav Wickman och byggda på 1910-talet i tegel och betong. LÄS MER

 3. 3. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 4. 4. Ensamhetens signalement : En filmares beskrivningar av världen utifrån ett kontrollerat dårskap

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Tomas Sjögren; [2014]
  Nyckelord :Video; Videokonst; Film; Ensamhet; Israel; Palestina; Ett teckens signalement; Castaneda; Description of a sign; Description d un Combat; Chris Marker; Konstfack;

  Sammanfattning : I följande essä kommer jag, med ensamheten som tematisk ledstjärna, att fördjupa mig i mitt pågående projekt Ett teckens signalement som filmades i Israel och Palestina under våren och sommaren 2013. En essäfilm som mycket väl representerar mitt sätt att arbeta med ett slags slumpmässigt framväxande narrativ, där en vag förnimmelse om vad jag vill åstadkomma i lätt planlös manér leder mig runt på en främmande plats. LÄS MER

 5. 5. På bloggen är man fri - en jämförande analys av gymnasisters skrivande på egna bloggar och i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Josefin Antonsson Hanning; [2011-06-22]
  Nyckelord :bloggar; bloggspråk; skoltexter;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har till syfte att undersöka skillnader i någragymnasisters attityder till skrivande i skolan jämfört med skrivande påegna bloggar. Undersökningen bygger på en textanalys av material frånbloggar och essäer skrivna 2011 av fyra flickor som går tredje året pågymnasiet. LÄS MER