Sökning: "Ola Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Ola Larsson.

 1. 1. "Är man så gammal är man en Zombie"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Nordström; Ola Larsson; [2017]
  Nyckelord :Lek; Populärkultur; Sociokulturell teori; Fantasi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra hur populärkulturen kommer till uttryck i barns lek samt få en insyn i hur pedagoger reflekterar kring populärkulturen i Reggio Emilia respektive Waldorfförskolor. Vi har sedan brutit ner syftet i två frågeställningar: Hur kommer barns intresse för populärkultur till uttryck i leken på förskolan? Hur ser pedagoger inom förskolan på populärkultur? Vår teoretiska ansats bygger på Säljös sociokulturella teori och Vygotskijs fantasiteori. LÄS MER

 2. 2. "Man jobbar olika men mot samma mål" - En kvalitativ intervjustudie om män som arbetar inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ola Larsson; [2015]
  Nyckelord :maskuliniteter; Bourdieu; hemtjänst; Connell; genusrelationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om män som arbetar i hemtjänsten. Utgångspunkten är den svenska arbetsmarknaden som är starkt könsuppdelad i kvinnliga och manliga yrken, där hemtjänsten tillhör vård och omsorgssektorn som består av 15% män och 85% kvinnor. LÄS MER

 3. 3. "Hamrén-haveriet" : En kvantitativ studie om personifiering av svenska förbundskaptener i kvällstidningarna

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonathan Berntsson; Simon Larsson; [2014]
  Nyckelord :mediatization; media logic; personalization; individualization; tabloids; sports journalism; national coaches; international championships; leadership;

  Sammanfattning : Total amount of words: 15 269. In this essay, the purpose is to examine the personalization of Swedish national coaches during international championships in the Swedish tabloids. Research shows that a leader nowadays is representative for her organization. LÄS MER

 4. 4. Systematiserad erfarenhetsåterföring inom byggbranschen. Ett arbete för att minska återkommande produktionsfel inom Tuve Bygg.

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :OLA LARSSON CARLGREN; David Odengaard; [2013]
  Nyckelord :erfarenhetsåterföring; förbättringsarbete; kvalitet; kvalitetsbristkostnader; ständiga förbättringar; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Soffliggare för ett bättre samhälle? En studie om att skapa socialt kapital

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ola Larsson; [2013]
  Nyckelord :Couchsurfing; tillit; socialt kapital; Den fungerande demokratin; Den sociala fällan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Social capital is the key to an effective and well functioning liberal democracy according to Robert D. Putnam in the theory about Making democracy work, and Bo Rothstein in the theory about the Logic of the social trap. LÄS MER