Sökning: "Ola Lundin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ola Lundin.

 1. 1. Från främjande till tämjande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pär Franzén; Ola Lundin; [2021-05-24]
  Nyckelord :Gymnasiesärskola; Förberedelse; Övergång; Anställningsbarhet; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : I själva övergången mellan skola och arbetsliv situeras vägledaren. Dessa ska symbolisera den totala kompetens särskolans elever utvecklat och ska ha en djup insikt i elevernas intressen och förmågor för att på så sätt kunna hitta en meningsfull framtida sysselsättning, något som innebär en djup betydelse för individen. LÄS MER

 2. 2. Museernas roll i samhället : En intervjustudie av Stockholms stadsmuseum, Länsmuseet Gävleborg och Världskulturmuseet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Ola Lundin; [2012]
  Nyckelord :Museologi; intervjuer; kvalitativ metod; kulturpolitik;

  Sammanfattning : This is a two year master's thesis in the field of museum and cultural heritage studies. The purpose of the thesis is to examine different opinions among museum employees about the role of museums. LÄS MER

 3. 3. Den ”goda” skolan – en ansats till en denaturalisering av meningen med särskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ola Lundin; [2012]
  Nyckelord :Särskola; specialpedagogik; värdegrund; goda värde;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Denna uppsats inleddes med en enkel fråga: Vad blir man i särskolan? Med bakgrund i den senaste tidens kritikmot att särskolans uppdrag till för stor del definieras av omsorg och vård syftar studien till att undersöka hursubjekt formas i särskolan, hur exkluderingen från den reguljära skolan konstrueras och motiveras.Mitt ursprungliga fokus var på särskolans verksamhet, men frågeställningen krävde även en dekonstruering avden apparatur som exkluderar elever från grundskolan. LÄS MER