Sökning: "Ola Nevander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ola Nevander.

  1. 1. Kontroll, koordination och identitet. En tolkande studie av funktionerna hos organisatoriska mål ur ett corporate governance‐perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Adam Lundborg; Ola Nevander; Henrik Lethin; [2010]
    Nyckelord :corporate governance; bolagsstyrning; organisatoriska mål; kontroll; målstyrning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : I denna uppsats breddas synen på varför styrelse och företagsledning utformar organisatoriska mål genom att demonstrera målens mångdimensionella natur och därmed inspirera till kritisk reflektion kring ämnet. Detta sker genom kvalitativa fallstudier bestående av totalt sex semistrukturerade intervjuer. LÄS MER