Sökning: "Old-old"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Old-old.

 1. 1. Jag tror att när man känner sig ensam, det är värre : en kvalitativ intervjustudie om skyddsfaktorer mot ensamhet bland äldre personer

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ellinor Berg; Idige Rantanen; [2022]
  Nyckelord :Social work; Elderly; Old-old; Loneliness; Protective factors; Social relationships; Activities; Acceptance; Socialt arbete; Äldre; Äldre-äldre; Ensamhet; Skyddsfaktorer; Sociala relationer; Aktiviteter; Acceptans;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka skyddsfaktorer mot emotionell ensamhet ur äldres perspektiv. För att besvara vårt syfte har vi genom elva kvalitativa intervjuer med äldre personer i en kommun norr om Stockholm försökt fånga intervjupersonernas subjektiva upplevelse av skyddsfaktorer mot emotionell ensamhet. LÄS MER

 2. 2. Psykoterapi i fjärde åldern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Anna Malmberg Ekdahl; [2015]
  Nyckelord :Elderly; Old-old; Depression; 75 ; Psychotherapy; Psychodynamic psychotherapy; Psychotherapists; Äldre; Äldre-äldre; Depression; 75 ; Psykoterapi; Psykodynamisk psykoterapi; Psykoterapeuter;

  Sammanfattning : Socialstyrelsen har konstaterat att äldres psykiska hälsa är ett eftersatt område, trots att många äldre drabbas av psykiska besvär, och efterlyser behandlingsalternativ till medicinering. Man konstaterar samtidigt att det saknas undersökningar av effekten av psykoterapi för personer i högre åldrar, något som delvis kan bero på att många studier har en åldersgräns på 75 år. LÄS MER

 3. 3. Bruger ”gamle ”ældre flere og /eller andre hjælpemidler end ”unge” ældre? : En kortlægning af forbruget af kommunalt bevilgede hjælpemidler til 65+-årige i en dansk kommune, og en vurdering af forskellen i forbrug hos ”gamle ” og ”unge” ældre.

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Lone Skou Nielsen; [2007]
  Nyckelord :Assistive Devices; Elderly; Consumption; Hjælpemidler - ældre - forbrug;

  Sammanfattning : Ældre udgør en stigende del af befolkningen. En del ældre får funktionsnedsættelser, både på grund af de naturlige aldersforandringer og på grund af kroniske sygdomme, der ofte forstærkes med alderen. Derved øges antallet af mennesker, der får behov for hjælpemidler. LÄS MER