Sökning: "Olga Gribina"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olga Gribina.

  1. 1. Samtalsmetodik åt alla blivande lärare! En studie av lärares kommunikativa kompetens

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Olga Gribina; [2006]
    Nyckelord :kommunikativ kompetens; lärarutbildning; professionellt samtal; samtalsmetodik; samtalsstrategier; kompetens;

    Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka huruvida det formell utbildning i samtalsmetodik är nödvändig för att lärare skall kunna föra ett professionellt samtal. Fokus i undersökningen har varit på lärares egna upplevelser och erfarenheter av olika samtalssituationer och hur deras kommunikationsförmåga påverkas av eventuella kunskaper i samtalsmetodik eller avsaknaden av dessa. LÄS MER