Sökning: "Olga Vetosjkina"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olga Vetosjkina.

  1. 1. Musikundervisning och musikterapi : En kvantitativ studie om musiklärarnas arbete med elever med funktionsnedsättning

    Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Olga Vetosjkina; [2019]
    Nyckelord :Music therapy; students with disabilities; student health; primary school; primary special education school; secondary special education school; cultural school.; Musikterapi; elever med funktionsnedsättning; elevhälsa; grundskola; grundsärskola; gymnasieskola; kulturskola;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att belysa frågan om förekomsten av musikterapeutisk kunskap och kompetens i olika skolformer i Sverige. Musikterapi kommer emellanåt till användning i musikundervisning med elever som har funktionsnedsättning, främst synes detta gälla då en musiklärare också är utbildad musikterapeut. LÄS MER